Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

29. 5. 2022

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 14 až 18°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Přehrát/Zastavit Další

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 Základní škola a mateřská škola, Nová Ves, okres Liberec

 

Organizační řád ZŠ

 

Platnost od 1. 9. 2019

             

            Organizační řád Základní školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.

            Organizační řád je základní normou školy jako organizace ve smyslu Zákoníku práce (dále jen ZP).

            Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především školského zákona č. 561/2004 Sb. vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

 

Postavení a poslání školy

            Škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou zřizovatelem.

            Škola je v síti škol vedena pod kódem .

            Základním posláním školy je výchova a vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku, a to podle učebních plánů a osnov, schválených ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

Pracovníci školy

–          řídí se pokyny ředitele

–          dodržují pracovní kázeň a plně využívají pracovní dobu

–          dodržují předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy

–          chrání majetek školy, řádně zacházejí s inventářem školy

–          obdrží za svoji práci mzdu podle platných předpisů a ujednání

–          seznámí se s organizačním a pracovním řádem školy a platnou vyhláškou MŠMT o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

 

Ředitelka školy:

-           je statutárním orgánem školy

-           jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesl svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních

-           rozděluje úkoly mezi sebe a ostatní pracovníky školy (podle popisů práce)

-           koordinuje výchovnou a pedagogickou práci ve škole

-           přijímá a propouští pracovníky školy

-           rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP

-           zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce.

-           pečuje o dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně

-           předsedá a řídí jednání pedagogické rady

-           odpovídá za vedení předepsané pedagogické dokumentace podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb.,                   

-           odpovídá za BOZP, PO a ochranu ŽP

-           schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy

 

Dokumentace školy

 

Je vedena v souladu s § 28 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon)

-           jednací protokol

-           vnitřní řád školy

-           třídní knihy a výkazy včetně katalogových listů, dokumentace pro volitelné a nepovinné předměty, zdravotní tělesnou výchovu, doučovací skupiny

-           protokoly o opravných zkouškách a jiných komisionálních zkouškách

-           evidence úrazů

-           záznamy kontrol provedených ve škole

-           rozvrh hodin

-           personální a hospodářské evidence bezprostředně související s provozem školy

 

Evidence majetku

 

-           o nákupu hmotných prostředků rozhodují vedoucí útvarů v rozsahu stanoveném v pracovních náplních

-           vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí ředitelka školy

-           za ochranu evidovaného majetku odpovídají správci sbírek na základě pověření ředitele

-           sklad učebnic a sklad školních potřeb spravují pracovníci na základě pověření vedoucím útvaru ředitele

-           odpisy majetku se řídí ustanoveními zákona ČNR č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a zákonem č. 250/2000,o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších novel.

 

          Organizace školy

 

            V čele školy jako právního subjektu stojí ředitelka  školy - vedoucí organizace, který odpovídá za plnění úkolů organizace.

            Škola se člení na vedení školy, první stupeň, školní družinu ,mateřskou školu,   správní zaměstnance.

             

Organizační schéma školy

 

                        Ředitelka  školy : Mgr. Šárka Kočí          

                                              

    

Třídní učitelky ZŠ : 1. a 2. ročník – Mgr. Eva Brestovanská ,

                                 3. a 4.ročník Barbora Kalčíková   

Asistent pedagova: Bc. Veronika Szilágyiová, Petra Smolová

Statutární zástupce ředitelky školy pro ZŠ :Mgr. Eva Brestovanská

Statutární zástupce ředitelky školy pro ŠD:Yvona Koblihová

Vedoucí učitelka MŠ : Radka Portelová

Učitelky MŠ : Adéla Jungmanová

Mgr. Irena Němcová Dočkalová

Bc.Karolína Kaplová     

Asistent pedaga MŠ: Petra Smolová,

Školní asistent MŠ: Yvonne Štefanová        

Vedoucí školní jídelny, vedoucí stravování, hospodářka: Yvona Koblihová

Vychovatelka ŠD: Yvona Koblihová, Bc.Veronika Szilagyiová, asistent: P.Smolová     

Školní asistent: Jana Mrázková

Kuchařka : Marie Musilová, Lenka Tatíčková

Školník ZŠ a MŠ  : Karel Kukuč

Uklizečka : Anna Kuráková ZŠ, Kateřina Bulušková MŠ

Topič : Anna Kuráková             

                                                                                                                        

Organizační a řídící normy

 

Škola se při své činnosti řídí zejména základními organizačními směrnicemi, které tvoří přílohy organizačního řádu:

-           Organizační řád

-           Školní řád MŠ, ZŠ a ŠD

-           Vnitřní řád školy

-           Spisový řád

-           Předpis o oběhu účetních dokladů

-           Operativní evidence majetku

-           Hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem

-           Vnitřní platový předpis

 

.           Strategie řízení

 

            Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních.

            Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývalo:

-           klíčové oblasti pracovníka

-           komu je pracovník přímo podřízen

-           jaký útvar (které pracovníky) řídí a v jakém rozsahu

-           o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas nadřízeného pracovníka

-           co předkládá k rozhodnutí nadřízenému pracovníkovi

-           v jakém rozsahu jedná jménem školy v externích vztazích

-           jaká mimořádná opatření má ve své působnosti.

 

Finanční řízení

 

            Funkce zástupce ředitele pro ekonomiku se nezřizuje.

2.         Úkoly spojené s finančním řízením jsou zajišťovány smluvně jinou organizací (účetní firma ).

3.         Součástí smlouvy na zajišťování ekonomických úkolů školy je i zajištění právních úkonů, které škola svým jménem provádí, a plánovaní a realizace hospodářské činnosti školy.

4.         Účetní agendu vede v plném rozsahu ředitel školy.

 

           Personální řízení a oceňování práce

 

1.         Personální agendu vede v plném rozsahu ředitel školy.

2.         Přijímání nových pracovníků zajišťuje administrativně ředitel školy.

3.         Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje ředitel školy    

4.         Zařazování a oceňování pracovníků se obecně řídí nařízením vlády ČR   o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Podrobnosti jsou stanoveny ve Vnitřním platovém předpisu školy.

 

Řízení výchovy a vzdělávání

 

Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí platnými školskými předpisy a vnitřním řádem školy.

Externí vztahy

 

 .          Ve styku s okolím reprezentuje školu především ředitel nebo pověřený učitel.

            Ve styku s rodiči žáků jednají jménem školy rovněž učitelé a vychovatelka  školy.

 .          Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků.

 

Práva a povinnosti pracovníků

 

Práva a povinnosti pracovníků jsou dány:

-           zákoníkem práce

-           školským zákonem

-           vyhláškou o základní škole

-           zákonem o státní správě a samosprávě ve školství

-           pracovním řádem pro pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky škol a školských zařízení

-           organizačním řádem školy

-           dalšími obecně závaznými právními normami.

 

Informační systém

 

 .          Informace vstupující do školy přichází k řediteli.

            Ředitel rozhodne, komu bude informace poskytnuta, případně kdo záležitost nebo její část zpracuje.

            Informace, které opouští školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsány ředitelem.

      Informace, které jsou potřebné pro větší počet pracovníků, se zveřejňují v měsíčním

            plánu školy na informační tabuli ve sborovně, případně na pedagogické radě.

 

Vypracovala: Mgr. Šárka Kočí

 

V Nové Vsi 1. 9. 2019                                                        Mgr. Šárka Kočí

                                                                                           ředitelka školy