Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

ZŠ a MŠ Nová Ves vyhlašuje výběrové řízení na pozici hlavní a pomocné kuchařky. Své životopisy můžete zasílat emailem na adresu: skolanovaves@centrum.cz . Preferujeme vyučení v oboru.

Ekologie - Projekt Náš strom

Cíle naší školní družiny:

 • vytvářet zdravé a harmonické prostředí v našem oddělení
 • záleží nám na dobrém materiálním vybavení a na ekologickém provozu
 • snažíme se být zdravou družinou s ekologickým myšlením, podporujeme se v tvořivé a klidné atmosféře a formujeme si kladné lidské vlastnosti jako je zodpovědnost za sebe i druhé, skromnost, sebeúctu, sebedůvěru, lásku k druhému, …

Témata jako například Podzimní plody a vyrábění, Tady bydlím já, Jarní zahrada,  Život u vody, Na farmě, Má nejmilejší knížka, Hrajeme si s plody podzimu, Košík plný ovoce, …a další se zabývají různými otázkami i v oblasti ekologie a my se snažíme na ně dávat odpovědi, aby žáci správně pochopili jejich význam.

Prakticky naplňujeme cíle enviromentální výchovy takto:

 •  studujeme literaturu s ekologickou tématikou, plánujeme s dětmi nejrůznější výlety do přírody, jako jsou výlet za zvířáty do lesa na podzim, k rybníku na jaře, k chovatelům koní, na farmu k chovateli drůbeže a vepřů, na ekofarmu, kde chovají skot, k chovateli akvarijních rybek, k chovateli exotického ptactva nebo do zoo, …
 •  třídíme odpad a vedeme k tomu také děti
 •  maximálně využíváme odpadový materiál pro pracovní i výtvarnou výchovu
 •  dbáme na zdravou výživu dětí, zpestřujeme jídelníček o celozrnné pečivo, velké množství ovoce a zeleniny, dostatek tekutin po celý den, …
 •  pozorujeme přírodu, učíme se jí rozumět, povídáme si o tématech, provádíme pokusy a jejich závěry hodnotíme, studujeme encyklopedie, pracujeme s různýmy druhy materiálů, …
 •  děti vedeme k šetření s energiemi, vodou, materiálem, …
 •  pozorujeme divoká zvířátka jako jsou kachny, veverky a ptactvo
 •  pomáháme zvířátkům v zimě, na okně a na zahradě máme ptačí krmítka, kam sypeme pravidelně krmení buď koupené nebo vyrobené (lojové koule), nosíme do krmelců kaštany a žaludy, chodíme krmit kachny k nedaleké řece Jeřici, …
 •  s dětmi udržujeme školní zahradu (sbírání spadaných větví, hrabání listí, péče o bylinkovou zahrádku, o záhon růží …)

Svým postojem a příkladem se snažíme v dětech zasít semínko ekologického cítění tak, aby vše, co dělají a v budoucnu dělat budou, mělo smysl a aby svět a všichni v něm měli spokojenější a láskyplnější život. Aby si děti uvědomili, že vše co dělají, ovlivňuje život nejen jejich, ale také život všech okolo, ať lidí, zvířat nebo rostlin.

Ekologie

Projekt „ Náš strom“

Jde o projekt, ve kterém se žáci formou úkolů, pozorování a pokusů seznámí se stromem od kořene k listům, zjistí, co se s ním děje během roku, odkud pochází dřevo, k čemu slouží a jak je strom důležitý pro přírodu a pro člověka. Seznámí se také s některými jeho obyvateli (veverkou, datlem, tesaříkem, …) a zjistí, co dělají a proč to dělají. Mají k tomu k dispozici metodickou pomůcku „Vyprávění starého stromu“. Projekt i úkoly budou přizpůsobeny žákům, dle věkovým kategorií (školní družinu navštěvují žáci prvního ročníku, ale i čtvrtého ročníku).

Charakteristika integrovaného bloku:

Smyslem projektu je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, okolí a prostředí, ve kterém žijeme, k přírodě ať živé či neživé. Naším cílem je vést děti k zodpovědnosti za vlastní chování. Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale také poškodit.

Pro ekologickou výchovu dětí budeme celoročně využívat i naši školní zahradu, ve které máme záhony s květinami, bylinkovou zahrádku a různé druhy stromů, i dostatečnou travnatou plochu. V horní části zahrady budou stát králíkárny s dvěma kotci pro naši samičku a jedno její mládě. Jedná se o samečka, kterého děti pojmenovaly Dupík. Vše nám bude sloužit k tomu, aby se žáci měli možnost v přirozených situacích, ale i zprostředkovaně seznamovat s okolím školy, sledovat rozmanitost přírody, prostřednictvím různých činností poznávat a pojmenovávat svět kolem nás. Děti se budou seznamovat s vlastností půdy – k čemu slouží, jak vzniká, kteří živočichové v ní žijí.

Žáci se budou seznamovat s tříděním odpadů. K čemu je vůbec dobré třídit odpad, na jaké druhy se odpad třídí a také, kam se takový odpad ukládá.

V průběhu školního roku může vychovatelka samozřejmě tento plán doplňovat o různé jiné náměty a nápady a přizpůsobovat jej potřebám a schopnostem žáků. Školní družina si vytvoří na zahradě „skřítka“ (z pařezů, prkének a přírodních materiálů) nebo velké květináče s bylinkami a zasazenými rostlinkami, které nám budou zahradu střežit a také strážit dětská tajemství. Třeba samotné děti vymyslí, co budou skřítkové střežit. 

Očekávané výstupy:

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí
 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak svět lidí
 • všímat si změn a dění v přírodě
 • poznat a pojmenovat přírodu kolem nás
 • osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o životní prostředí
 • znát význam životního prostředí pro člověka
 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně
 • pečovat o životní prostředí – dbát o pořádek, třídit odpad, starat se o rostliny a zvířátka

Časový rozsah:

Celoroční projekt – aktivity jsou zařazovány podle aktuální situace, využíváme situační učení a učení prožitkem.

Věková skupina: 6 – 10 let

Průběžné činnosti:

 • Pozorování – na školní zahradě a při vycházkách do lesa budou žáci moci klacíkem prohrabovat hlínu a pozorovat, co obsahuje (zbytky rostlin, kořínky, kamínky, živočichy), zjišťovat, co do půdy patří a co ne, jak se stromy a rostliny mění během roku, ptactvo, které přiletí do krmítek, …
 • Pokusy – při vycházkách si žáci budou moci nasbírat do plastové nádobky vše, co je zaujme a následně je prozkoumávat pod mikroskopem, jak se chová sníh v teple, …
 • Pracovní aktivity – sběr spadaných větví, kaštanů a žaludů (odneseme je zvířátkům do lesa), sadba bylinek a travin, tvorba z odpadového materiálu,
 • Péče o zakrslé králíky, papoušíka a andulku – každodenní péče o zakrslého králíka, jedná se o tříletou a čtyřletou samičku. V zimním období jsou v prostorách školy, od jara do podzimu na školní zahradě v králíkárnách.
 • Již tři roky máme samičku papoušíka, ptáčky jsme měli dva, byli na sebe již zvyklí, bohužel sameček uhynul, chováme tři andulky.
 • Žáci se učí nejen to, že se musí zvířata denně krmit a měnit jim vodu v napáječce, ale i to, že se musí udržovat klec v čistotě.
 • Ve školní družině máme malé akvárium s nenáročnou rybkou Beta bojovnice, děti ji krmí a pomáhají i s čištěním akvária.
 • Rozdělení do bloků:

PODZIM (září, říjen, listopad)

 •  pozorování změn v přírodě (barvy stromů, rostlin, …)
 •  sběr přírodních materiálů pro pracovní a výtvarnou činnost
 •   pojmenovávání, třídění, zkoumání, otiskování, malování, ochutnávání (jen to,    co je jedlé) přírodnin
 •   seznámení s koloběhem vody
 •   třídění odpadu (papír, plasty, sklo)
 •    příprava krmítek na zimu (oprava, malování, ….)
 •    příprava zahrady na zimu (hrabání listí, …)
 •    výroba skřítka
 •    ozdobení zahrady výrobky z přírodnin
 •    výlet do lesa s nasbíranými kaštany a žaludy
 •    pokusy s různými přírodními materiály
 •    ovoce a zelenina – třídění, tvorba, ochutnávání, …
 •    poznávání zvířátek lesních, polních,  jejich příprava na zimu, bydlení, atd.
 •    na vycházkách se naučit orientovat ve městě, bezpečnost na silnici, …
 •    Poklad – na zahradě zakopeme různé předměty v krabice (kaštan, žalud, plastovou láhev, skořápky od   ořechů, bramborové slupky, mrkev, krabičku od léků, šišku, skleničku, rostlinu, víčko, …) napíšeme seznam, v létě ho vykopeme a prozkoumáme obsah
 • poznávání různých druhů oblečení (jaké oblečení v jakém ročním období, počasí, na různé slavnostní  příležitosti, na doma, …)

ZIMA (prosinec, leden, únor)

 •  pozorování změn v přírodě (opadané listí, stále větší zima, ranní jinovatka, padání sněhu, zkracování dne, …)
 •  pozorování vlastností sněhu, pokusy
 • čert, Mikuláš, anděl, sv. Barbora – co znamenají, zvyky, …
 •  výroba vánočních ozdob a přání z barevného papíru, přírodního materiálu, odpadového materiálu a přírodnin, …
 • vánoční tradice a zvyky (stromeček, kapr, lití olova, házení střevíce, …)
 • třídění odpadu (papír, plasty, sklo) – hry zaměřené na třídění odpadu
 • pozorování změn na oživlém stromě a skřítcích, šeptání vánočních přání
 • pečení vánočního cukroví a jeho zdobení
 • pozorování chování větvičky v teple (vypučí, rozkvete, …)
 • pozorování stop zvířátek na vycházkách (kačen, ptáků, …)
 • krmení kačenek, sypání krmení ptáčkům do krmítek, výroba lojových koulí
 • využití sněhu jako výrobního materiálu (sněhulák, iglů – jak je uvnitř,…)
 • ozdobení stromů kořenovou zeleninou, pozorování, zda ji zvířátka jedí
 • příprava na Vánoce a vánoční besídku (úklid, výzdoba, …)
 • výroba řetězů z odpadových materiálů
 • jak zimu přečkávají zvířátka (obydlí, jídlo, …)
 • jak se chovat při zimních sportech (ochrana zdraví, …), jak pomoci zraněnému kamarádovi (první pomoc, …)
 • ovoce a zelenina, jaká je jejich důležitost v zimě, ochutnávání, výroba razítek a ozdob

JARO (březen, duben, květen)

 • Výroba morény, čtení o tomto starém zvyku
 •  uspávání zimy a vítání jara u našeho oživlého stromu, u skřítků uspíme zimu a probudíme přírodu pomocí písně: „Přišlo jaro do vsi“ 

Přišlo jaro do vsi

kde jsi zimo kde jsi

byla zima mezi náma

ale už je za horama,

hu, hu, hu  jaro už je tu.

 • třídění odpadu (papír, plasty, sklo)
 • tvorba kouzelných stromů (místo listů geometrické tvary, přiřazování s tvary kolem nás, obměna s barvami podle věku dětí)
 • pozorování probouzející se přírody kolem nás (jak se objevují první květiny, listy, zvířátka vyvádějí mláďata, …)
 • poznávání práce některých bezpečnostních složek (hasiči, policie, …)
 • poznávání města (důležité budovy, změny, opravy, úklid po zimě, …)
 • Odpaďáček – výroba pouze z odpadového materiálu, buď ve školní družině nebo doma s rodiči (možnost  následné výstavy výtvorů)
 • Velikonoční barvení – zjišťování vlastností skořápky vajíčka pokusy (noření do octa, pevnost, vyfukování, …)
 • sázení semínek a následná péče (řeřicha, pšenice, …)
 • velikonoční zvyky (koledování, barvení vajíček, …)
 • využití odpadového materiálu (maxistonožka z pet lahví – kolik jich je kolem nás, obrazců z víček od pet lahví, …)
 • Koloběžková a kolová jízda – jízda na blízkém  sportovním hřišti na školní zahradě(pochopení dopravních značek, dopravních předpisů, rozvoj vztahu k přírodě, proč koloběžky, kola, brusle neničí přírodu a auta ano, co je ozónová vrstva, jak chrání naší Zemi, …)
 • oslava dne matek – výroba dárků a přáníček (význam, láska k druhému)

LÉTO (červen, červenec, srpen)

 • jak žijí zvířata u řek a rybníků, v zoo nebo na farmách (výlety k rybníku, řece, do zoo, na farmu, …)
 • oslava dětského dne na dané téma
 •  pozorování změn na našem stromě, šeptání přání na prázdniny
 • seznamování s vlastnostmi vody (vodní skluzavka, spojení vody s pískem nebo hlínou, …), vlastnostmi písku (stavby, prosívání, mokrý, suchý, …)
 • Oblázkové malování – sběr kamenů pro výtvarnou a pracovní činnost (malování, mozaikové skládání, …)
 • Poklad – vykopání pokladu a prozkoumání jeho obsahu (co se stalo s věcmi ze seznamu, které jsou neporušené a naopak)
 • výroba z odpadového materiálu 
 • třídění odpadu (papír, plasty, sklo)
 • jak se chovat při vodních hrátkách, na výletech, před některým hmyzem, … (ochrana zdraví a přírody)
 • pozorování hmyzu v trávě (co vše lze spatřit v trávě, když se dobře podíváme, jak se chová, …)
 • Při procházkách do lesa najít mraveniště, jak žijí mravenci
 • Čtení o mravencích, úkol jednotlivých členů mraveniště
 • Hry zaměřené na téma mravenci
 • seznamování s jinými národnostmi a kulturami
 • zahradní slavnost, výzdoba zahrady, rozloučení se školní rokem.

Projekty