Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

OD PÁTKU 19.4. 2024 PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY UZAVŘENA KOMUNIKACE OKOLO ŠKOLY. PARKOVÁNÍ U HASIČSKÉ ZBROJNICE  Zpívání pro maninky 15. 5. od 16:00

roční plán školní družiny

 

Roční plán školní družiny 2023/2024

Září:

Na začátku roku se seznámíme s pravidly a řádem školní družiny, se spolužáky a s paní vychovatelkou.

Proběhne poučení o bezpečnosti ve školní budově, na školním hřišti a ve školní jídelně.

Činnost odpočinková – vyprávění o prázdninách, zážitcích, které se nám nejvíce líbily, poslech čtených pohádek a bajek,

společenské hry dle výběru dětí, individuální hry se stavebnicemi, kreslení, prohlížení časopisů
 
Činnost rekreační - vycházky do okolí školy, seznámení se s okolím školy, hry na dětském hřišti  na školní zahradě, závodivé hry, seznamovací a komunikativní hry,

hry k upevňování paměti, smyslové hry, tvořivé práce ve skupinkách, námětové hry
 
Činnost zájmová

 pracovní - práce se stavebnicemi či prostorovými předměty, práce s časopisy: stříhání, lepení, kreslení – rozvoj jemné motoriky, práce s různými materiály 

přírodovědná – prohlídka okolí školy - poznáváme stromy a květiny v blízkosti školy, prohlubování vnímání přírody, poznáváme svoje město 

estetická – malování zážitků z prázdnin, ilustrace s podzimní tématikou za využití různých výtvarných technik, výzdoba chodby a školní družiny, seznámení se s novými kamarády, sebeobsluha ve školní jídelně a v šatnách – vedení k samostatnosti dětí.

sportovní – hry s míči, s obručemi, se švihadlem, závodivé hry
 
Příprava na vyučování – didaktické hry, udržování pořádku ve třídě, v družině, v šatně, ve své tašce, seznámení se se školou – učebny, jídelna, tělocvična, seznámení s řádem školní družiny, seznámení se s pravidly společenského chování v kolektivu, soutěž co víš o své obci, pravidla slušného chování, jazykolamy a básně pro procvičení jazýčku.
  
Prezentace a akce – uvítání prvňáčků,  

Říjen:

Celý měsíc si budeme zpříjemňovat vyprávěním o přírodě- nejen o rostlinách a živočiších, ale také o podnebí, živelných pohromách a úkazech. Budeme tvořit z přírodních materiálů, hrát si a napodobovat zvířata, malovat nejen zvířata, ale i rostliny a budeme je lépe poznávat.


Činnost odpočinková – práce s dětskými časopisy, relaxační cvičení, tanečně pohybové hry, poslech písniček, komunitní kruh na téma roční období, proměna přírody a počasí -podzimní barvy
 
Činnost rekreační – pohybové hry s pravidly, procházky do přírody a okolí školy, návštěva dětských hřišť v blízkosti školy, všímáme si změn v přírodě, zvířata a jejich způsob přípravy na zimní čas,  zdolávání přírodních překážek, orientace v přírodě, hry na rozvoj osobnosti
 

Činnost zájmová

pracovní – koláže a jiné výrobky za použití přírodních materiálů, výrobky z dýní, brambor či mrkve, sběr přírodnin (listí, ovoce), skládaná zvířátka z listů stromů, z papíru,  příroda v ročních obdobích, malujeme siluety zvířat, skládání mozaiky z luštěnin, pečení cukroví z dýně a z jablek

přírodovědná – besedy o zvířátkách a přírodninách, puzzle zvířat, poznej zvíře,  přírodovědné kvízy a soutěže, přírodní vlivy,  příroda v ročních obdobích a její proměny -výroba draků +pouštění draků, frotáž kůry stromů a listů – určování stromů, plody listnatých stromů

estetická – básničky a písničky o přírodě, zvířatech, rostlinách, poslech písniček o zvířatech, malování změn počasí v přírodě, kreslení čtyřlístku s ročním obdobím, vyrábění draků, obtiskování listů, brambor či ovoce

sportovní – zdolávání překážek, hry na zručnost, hry s míči s pravidly, vycházky do okolí školy
 
Příprava na vyučování – hry na rozvoj jemné i hrubé motoriky, udržování pořádku ve věcech, opakování pravidel oddělení, chování k přírodě – ochrana přírody, besedy dle významných dní v měsíci, příprava zvířátek na zimu, poznáváme zvířata podle siluety, zpěv písní o zvířatech.

Prezentace a akce -   Halloween

                       Halloweenské hry

1.10. Mezinárodní den seniorů- dopis za odd. ŠD,

4.10. Mezinárodní den zvířat- namaluj, popiš svého domácího mazlíčka/jaké zvíře bych chtěl

8.10 památný Den sokolstva

9.10. Světový den pošty - napsat dopis

20.10. Den stromů – kvíz v lese

Listopad:

Kola, auta, autobusy, trolejbusy, vlaky, letadla - o všech těchto dopravních prostředcích si budeme celý měsíc povídat. Zda se zvládneme naučit některé silniční značky a zdokonalíme se v dopravních znalostech záleží  na naší šikovnosti.

Činnost odpočinková – čteme si pohádky o dopravních prostředcích, hry se stavebnicemi (cheva, merkur, lego), stavba vlakové dráhy ze stavebnic, individuální hra dětí, povídáme si, kde jsme všude byli a kam by jsme se rádi podívali, vymýšlíme vlastní dopravní značky
 
Činnost rekreační – pouštíme draka, vycházky do přírody a do okolí školy, seznamujeme se s dopravními značkami v blízkosti školy – význam značek, semaforu, chování na přechodu, hry  dopravní tématikou
 
Činnost zájmová

pracovní – skládání z papíru – loďky, parník, vytváříme dopravní značky – koláž z papíru

přírodovědná – tiskátka z přírodních materiálů (brambory, mrkev), výrobky z  kaštanů

estetická - malujeme veselé dopravní prostředky, vytváříme šablony dopravních prostředků na foukací fixy

sportovní - hry na rychlost, obratnost a zručnost, opičí dráha, hry se švihadlem, s obručemi
 
Příprava na vyučování – kvízy s dopravní tématikou, poznávání dopravních značek, dopravní znalosti, bezpečná chůze do školy a ze školy, jízda na koloběžkách, povinná výbava kola, besedy

 na významné dny v měsíci , abychom se v přírodě neztratili – poznávání turistických značek

Prezentace a akce – pouštění draků

                                       vánoční dílnička

Prosinec:

Říká se, že v prosinci všechno září a hlavně, že je to měsíc plný tajných přání, tak jsme všichni plní očekávání, co nás čeká. Budeme se těšit na návštěvu Mikuláše, čerta a anděla, které budeme ztvárňovat v různých podobách různými výtvarnými technikami. Připravíme drobné dárečky a budeme si povídat o vánočních svátcích. A možná nás navštíví i Ježíšek.


Činnost odpočinková – četba příběhů s vánoční tématikou, mikulášská besídka, vánoční besídka, zpívání koled, odpočinek na koberci, poslech relaxační hudby, vyprávění na téma Vánoce a svátky Vánoc, pečení vánočního cukroví
 
Činnost rekreační – vycházky do přírody, zimní sporty dle možnosti počasí a sněhu (klouzání, bobování, sáňkování, koulování), tvoření ze sněhu, individuální hry v učebně
 

Činnost zájmová

 pracovní – konstruktivní stavby, výroba vánočních ozdob z papíru i jiných materiálů, příprava výrobků na vánoční jarmark, vyrábění přání a jednoduchých vánočních dárků, výzdoba třídy

 

přírodovědná – vycházky do přírody, příprava krmítek a dobrot pro zvířata a ptáky v lese,  péče o volně žijící zvířátka (sypání do krmítek, vánoční stromek pro zvířata - krmelec)

 

estetická – poslech pohádek se zimní a vánoční tématikou, zpívání písniček a koled, práce s nůžkami (vystřihování vloček, vánočních stromů,  komet, hvězdiček), kolektivní výrobek např. vánoční strom, dopis, punčocha apod., kam si děti namalují dárky, které si přejí, malování Mikuláše, výroba andílků, vyrábění adventního kalendáře s překvapením, výrobky z přírodnin - ze šišek, z dřívek, z kůry stromů

 

 sportovní  - zimní sporty, hudebně pohybové hry, pobyt na školním dvoře, hry na prohloubení vzájemné spolupráce a důvěry
 
Příprava na vyučování  - besedujeme jak slaví vánoce v různých zemích, vnímání hudby vlastním tělem, didaktické hry, lidové pranostiky, rozvoj tanečních schopností u dětí 
 
Prezentace a akce – zpívání vánočních koled, výroba vánočních ozdob na vánoční strom, výroba drobných dárků z přírodnin, výroba dárečků pro seniory ( letos do domova sv. Vavřince)

Vánoční besídka

Leden:

Tento měsíc si budeme povídat o sportu a některé si vyzkoušíme.

Tří králové – příprava na tříkrálovou sbírku, vyprávění o Třech králích

  
Činnost odpočinková – četba z dětských časopisů, poslech pohádek na CD,  rozhovory s dětmi o zážitcích z vánočních prázdnin, , zimní a letní sporty, deskové a karetní hry 
 
Činnost rekreační – vycházky do okolí školy a pobyt na školním dvoře, hry se sněhem a na sněhu, soutěže s míčem, využití tělocvičny školy, didaktické hry se zimní tématikou
 
Činnost zájmová 

pracovní – ztvárňujeme Tři krále různými technikami, příprava dárků na zápis dětí do prvních tříd, tvoření zamrzlé krajiny pomocí různých technik (obrázky se soli, škrabané obrázky, vrstvení, propojování barev, využití tuže, vodovek, voskovek, temper, klovatiny, odklízení sněhu na školním dvoře 

přírodovědná – čtení stop ve sněhu – poznávání stop, pozorování změn počasí, povídání co dělají zvířátka v zimě doplňování zrní do krmítek a krmení do nedalekého krmelce

estetická – zpíváme písničku Tři králové jdeme k nám, malujeme sportovce, navrhujeme oblečení pro sportovce, příprava na Maškarní bál - výroba karnevalových masek, výzdoba chodby před třídou

sportovní – sportovní hry a soutěže v tělocvičně i na školním zahradě, taneční prvky při hudbě, silové zápasy, netradiční olympiáda

Příprava na vyučování – beseda o Třech králích, kvízy, hádanky, spojovačky a doplňovačky na téma sport, péče o vlastní tělo a zdraví, práce s hudebními nástroji, 
 
Prezentace a akce – sněhové čarování – stavby ze sněhu

                                                                        bobování, jízda na jezdících


Únor:

Co nás čeká? Spousta zábavy, masek, masopustů a radosti.  Budeme také sportovat – jízda na bobech, na lopatách. 


Činnost odpočinková – poslech pohádek čtených i na CD, četba příběhu s cestovatelskou tématikou, povídáme si o masopustu, karnevalech a cirkuse, individuální hra na koberci, prohlížení dětských časopisů, deskové a společenské hry, volné hry na koberci.
 

Činnost rekreační – hry na hřišti, hry se sněhem, jízda na bobech a jezdících. Slalom na bobech mezi kužely, sjezd na jezdících na čas. Vyšlapávání obrázků do sněhu, stavba iglú a staveb ze sněhu. Cvičení s hudbou, procházky do okolí školy, smyslové hry ve třídě
 

Činnost zájmová 

pracovní – výroba papírových masek různého druhu, výroba karnevalových doplňků

přírodovědná – procházky do okolí školy, povídáme si o zvířátkách z cirkusu, které jsme tam viděli, jak se tam mají, jaké zvířátko máme doma, jak se o něj staráme, práce s glóbusem, atlasem a mapou, vyprávění o pustém ostrově, jak využít přírodní materiály k přežití, jak funguje kompas, mapa či buzola

procházka ke krmelci - krmení zvířat, krmení ptáků - krmítka nejen na oknech, ale i v zahradě. výroba lojových koulí pro ptáky.

estetická – vytváříme klauny, zpíváme písničky, dramatizace pohádky, lidové písničky, poslech písní v různých jazycích, ztvárnění více etnických skupin z různých kontinentů světa, origami

sportovní – tanečně pohybové hry, cvičení při hudbě, funkční hry pro rozvoj pohybu celého těla a senzomotorických funkcí, sjezd na bobech, slalom na bobech.
 

Příprava na vyučování – pranostiky na únor, povídáme si, o lidech žijících v různých zemích, o jejich práci a životě, prohlubování zájmu o etnické skupiny a jiné národnosti či kmeny, vnímání Země jako celek.
 
Prezentace a akce – karneval v tělocvičně školy

                                    závody ve sjezdu na jezdících
                                    stavba iglú a jiných staveb ze sněhu


Březen:

Kdo by neměl rád pohádky? Animované, loutkové či hrané všechny mají šťastný konec. Čekají na nás pohádkové bytosti a pohádky. Budeme vítat jaro a také se připravovat na velikonoční svátky.


Činnost odpočinková – společné čtení z pohádkových knížek, poslech pohádek na CD, kreslení na tabuli, odpočinek na koberci, pantomima, tvoření z plastelíny, navlékání korálků
 
Činnost rekreační – vycházky po Nové Vsi, průlezky na školní zahradě, individuální hry na školní zahradě
 
Činnost zájmová 

pracovní – vyrábíme Morenu – vítání jara, povídání o zvycích našich předků, vyrábíme květiny z papíru, zápichy do květináče s tématikou velikonoc, velikonoční dekorace z větviček a přírodnin, malování za využití různých technik, velikonoční přání, velikonoční výzdoba, barvení vajíček

přírodovědná – procházky do přírody a vnímání probouzení jara, klady a zápory jara, změna času, první kytičky na zahrádkách, sázení osení, sledujeme ptáčky, beseda o mláďátkách

estetická – zpíváme písničky z pohádek, písničky o jaru, malujeme nejoblíbenější pohádkovou postavu, hrátky s pohádkami, skládání kytek z papíru

sportovní – hry s míčem, s obručemi, se švihadly, pohybové hry s pohádkovými náměty, skákání gumy,

přes švihadlo, práce s obručemi
 
Příprava na vyučování – besedujeme o svátcích jara, o velikonocích, učíme se velikonoční koledu, učíme se píseň Přišlo jaro do vsi, kvízy a doplňovačky o jarních květinách a pohádkových bytostech, má nejoblíbenější pohádková knížka a postava
 
Prezentace a akce –

                                     8.3.Mezinárodní den žen -dárek pro maminky ,babičky…

                                           Vítání Jara – házení Moreny do řeky Jeřice

                                   27.3. Mezinárodní den divadla

                                   28.3 narození J. A. Komenského

 
Duben 

Tento měsíc si budeme povídat o zdraví a nemocech. Jak dodržovat správné hygienické návyky? Čekají nás také vycházky do přírody a poznávání rostlin. Povíme si také jak správně třídit odpad a zahrajeme si hru: ,, Třídíš, třídím, třídíme´´.


Činnost odpočinková – hry na koberci, zpíváme písničky, recitujeme básničky, pexeso, omalovánky, hry dle vlastního výběru, povídání o nebezpečných situacích a jak si s nimi poradit, první pomoc
 
Činnost rekreační – individuální hry ve třídě i na školní zahradě, hrajeme si na lékaře, nebezpečí, která nám hrozí , krátké scénky u lékaře
 
Činnost zájmová 

pracovní – čteme si a malujeme komiks, učíme se ošetřit si ránu, jednoduché zavázaní poranění, obrázkové čtení,  vyrábění čarodějnice za využití různých materiálů

přírodovědná – vycházky do okolí školy, sledujeme další proměny jarní přírody – kvetoucí stromy, keře a jarní květiny, poznáváme ptáky a vnímáme jejich zpěv

estetická – malujeme křídou na školním hřišti, vyrábění čarodějnických masek, malování čarodějnických obrázků, výroba lektvarů, sběr bylinek a jejich určování,  tvoření jarní mozaiky, kreslení jarních obrázků

sportovní – míčové hry na školním hřišti, hry se švihadly a s obručemi, hry na písku, hry pro rozvoj sebevědomí
 
Příprava na vyučování – besedujeme na téma zdraví a nemoci, hovoříme o úrazech, o následcích zranění, o zásadách první pomoci, o zdravé výživě, beseda na téma „Duben měsíc bezpečnosti“
  
Prezentace a akce – pálení čarodějnic- opékání špekáčků

                                  Den Země (sběr odpadků – úklid lesíku, ekologie)

                                  2.4. Mezinárodní den dětské knihy

Květen:

Čeká nás měsíc plný básnění, tanečků a zpěvu. Vyrobíme si přání pro  maminky, naučíme se básničku a chybět nebude ani malé divadelní okénko.


Činnost odpočinková – poslech pohádek, zpívání lidových písniček, DVD s ukázkou moderních i klasických tanců, vyprávění vtipů, pantomima, hraní na koberci

Činnost rekreační – improvizace krátkých scének z běžného života, individuální hry dle vlastního uvážení, stavebnice Cheva, Lego, Seva, georelo a ostatní stavebnice na jemnou motoriku,  dramatizační hry, cvičení dechu,i
 
Činnost zájmová 

pracovní – připravujeme drobný dáreček ke Dni Matek, malujeme hudební nástroje

přírodovědná – procházky do okolí školy a do přírody, procházka na Černou horu

estetická – vnímání hudby, výroba přáníček pro maminky, vymýšlení rýmů a básní pro maminky  

sportovní – hry pro lepší koordinaci těla a rovnováhy, cvičení s lanem, překážková dráha, míčové hry na školním dvoře
 
Příprava na vyučování  - tanec, hudba, hudební nástroje a hudební žánry, kvíz - poznáš hudební nástroj (poslechově i vizuálně)

Prezentace a akce – taneční soutěž v jednotlivých oddělení

                                   Den matek – výroba dárků pro maminky (druhá květ.neděle)

                                   15. května Den rodiny

                                   Atletický trojboj – hod míčkem, skok do dálky, běh 100m

Červen:  

Rok je téměř u konce a všichni jsme prožili spoustu legrace, našli jsme nové kamarády a zasoutěžili jsme si v různých disciplínách.  Naučili jsme se nové znalosti, dovednosti a spousty nových poznatků.

Co můžeme ještě čekat? Turistické a orientační znalosti, oslavu Dne dětí a samozřejmě olympiádu školní družiny.

Činnost odpočinková – odpočinek na koberci při poslechu pohádky, povídáme si o prázdninách, které nás čekají, kam se chystáme, co budeme dělat, jak se máme bezpečně chovat o prázdninách, námětové hry, deskové, karetní a společenské hry, kreslení dle vlastní fantazie
 
Činnost rekreační – rozloučení s družinou, volné hry v přírodě a na školním dvoře, závodivé hry
 
Činnost zájmová 

pracovní – stříhání, lepení, skládání papíru, skládání lodiček z papíru, malujeme a vytváříme vlastní puzzle, konstruktivní stavebnice, textilní koláž, úklid družinové třídy před prázdninami

přírodovědná – louka a drobný hmyz, léčivé rostliny a kytky, letní čas v přírodě, pozorování změn v přírodě, frotáž hmyzu (dle připravených šablon)

estetická – kreslení krajiny v okolí školy, vymýšlíme vlastní netradiční hry, navlékání těstovin – vyrábíme náramky, malování a vyrábění hmyzu,

sportovní – míčové a jiné hry na školním dvoře, netradiční disciplíny ve třídě i na školním dvoře, hry na upevnění odvahy
 
Příprava na vyučování – pravidla slušného chování, poznávání smysly – ochutnávka poznej, co vnímáš, encyklopedie, křížovky, doplňovačky, popletené texty, obtahování tvarů, hlavolamy, práce s metodickými a rytmickými hudebními nástroji. 
 
Prezentace a akce – „Den dětí´´

                                   ,,Den otců´´

                                   ,,Olympiáda školní družiny´´

Závěr:

Součástí ročního plánu je také řádné poučení dětí o bezpečnosti před každými prázdninami, státním svátkem či volnem udělené ředitelem školy. Činnosti jsou připravovány s ohledem k věku dítěte, jeho schopnostem a možnostem. Ke každému dítěti přistupovat individuálně, navazovat příjemnou atmosféru a snažit se o plně fungující kolektiv. Děti zbytečně nepřetěžovat, dbát na bezpečnost ochrany a zdraví.

Projekty