Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

OD PÁTKU 19.4. 2024 PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY UZAVŘENA KOMUNIKACE OKOLO ŠKOLY. PARKOVÁNÍ U HASIČSKÉ ZBROJNICE  Zpívání pro maninky 15. 5. od 16:00

Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Nová Ves 180

Školní rok 2019/ 2020

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

Vedoucí vychovatelka : Yvona Koblihová

Druhá vychovatelka: Bc. Veronika Szilagyiová

asistent pedagoga: Petra Smolová

Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců

Paní vychovatelka zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1.- 4. ročníku  ZŠ Nová Ves.

Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka ve školní družině, odchylky od docházky žáka, pokud má žák odejít ze ŠD v jiném čase, či s jinou osobou než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče paní vychovatelce písemně. V případě, kdy si zákonný zástupce nevyzvedne žáka do 16,30, pokusí se paní učitelka MŠ, či vychovatelka ŠD o spojení se zástupcem žáka. Případně bude situaci řešit v součinnosti s Policií ČR.

Provoz a vnitřní režim ŠD 

Ranní provoz ŠD je od  6.30 do 8,30, poté žáci přecházejí do tříd. Odpolední provoz školní družiny se uskutečňuje od 12,15 do 16,30.

Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením paní vychovatelky, která žáky přebírá od vyučujících. Pokud ostatní třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny učitelka, která vyučovala poslední hodinu. Totéž platí pro vedoucí kroužků.

Žák bez vědomí paní vychovatelky neopouští oddělení školní družiny. Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. V ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem ZŠ a vnitřním řádem školní družiny, který je vyvěšen v učebně a na chodbě. O své věci se dítě pečlivě stará, v případě ztráty osobní věci informuje ihned paní vychovatelku.

Mobilní telefon a veškerou elektroniku mají děti při pobytu ve školní družině vypnutou. Výjimku určuje paní vychovatelka. V případě porušení tohoto pravidla bude zařízení uschováno v kabinetě ŠD. Žák si je vyzvedne při odchodu ze školní družiny.

Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, případně naruší její činnost závažným způsobem, může být rozhodnutím ředitelky školy z družiny vyloučen. Případné vyloučení žáka bude projednáno se zákonným zástupcem žáka a o tomto projednání bude vyhotoven písemný záznam.

Rodiče a ostatní dospělí nenarušují přímou činnost paní vychovatelky s dětmi. Případné dotazy, připomínky či náměty řeší v čase, kdy paní vychovatelka nezodpovídá za žáky, případně se obrátí na vedení školy.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Za bezpečnost žáků ve školní družině odpovídá paní vychovatelka nebo jiný pověřený pedagogický pracovník. Žáci jsou seznámeni s vnitřním řádem ŠD, spoluvytvářejí pravidla pro pobyt v ŠD. Paní vychovatelky jsou při pobytu venku odpovědné za dodržování pravidel silničního provozu a jsou povinny nosit na vycházky mobilní lékárničku.

Podmínky zacházení s majetkem ŠD ze strany dětí

U každého svévolného poškození nebo zničení majetku ŠD, majetku žáků, či jiných osob dítětem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dohledem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok .

Úplata za docházku do ŠD

Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán poplatek ve výši 100,-Kč měsíčně. Tato částka platí také pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. Poplatek se platí na měsíc předem hospodářce školy. Pokud za žáka není zaplacen poplatek, ředitelka školy může rozhodnout o jeho vyřazení z družiny od prvního dne následujícího měsíce.

Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti od 1.9. 2019

V Nové Vsi , dne : 30.8.2019

Mgr. Šárka Kočí , ŘŠ

Rodiče byli seznámeni s řádem  v den, kdy se konala třídní schůzka.

Podpisy rodičů : originál  vnitřního řádu školní družiny je založen u paní ředitelky.


Menu


Vyhledávání

Začátek formuláře

Hledat:

Konec formuláře


http://files.skoladetrichov.webnode.cz/200000002-f3be300944/beznazvu.gif


http://files.skoladetrichov.webnode.cz/200000341-8787888817/spoluzaci-logo.gif
http://files.skoladetrichov.webnode.cz/200000400-3320c35145/knihovna.gif© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořit webové stránky zdarma

<> 

Vytvořit webové stránky zdarma  


Více zde: http://skola.detrichov.net/blog/vnitrni-rad-sd/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

Projekty