Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

OD PÁTKU 19.4. 2024 PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY UZAVŘENA KOMUNIKACE OKOLO ŠKOLY. PARKOVÁNÍ U HASIČSKÉ ZBROJNICE  Zpívání pro maninky 15. 5. od 16:00

Úpravy k ŠVP k 1. 9. 2016

Základní škola a Mateřská škola, Nová Ves 180, Chrastava, okres Liberec, příspěvková organizace, PSČ 463 31, IČO 706 959 97, tel. 482 720 585, e-mail: skolanovaves@centrum.cz

Vzdělávání žáků  se speciálními vzdělávacími potřebami

Dodatky k ŠVP

Dodatek k Charakteristika ŠVP

Dodatky projednány na pedagogické radě, dne: 1. 9. 2016

Seznámeni: Pedagogičtí pracovníci školy

Dodatky projednány na Školské radě, dne: 21. 9. 2016

Seznámeni: Předseda a členové Školské rady

Dodatky k ŠVP schváleny a vydány k 1.9. 2016

Základní škola a Mateřská škola, Nová Ves 180, Chrastava, okres Liberec, příspěvková organizace,

PSČ 463 31, IČO 706 959 97, tel. 482 720 585, e-mail: skolanovaves@centrum.cz

Dodatek č.1

Úprava ŠVP na základě novely školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Žák s přiznanými podpůrnými opatřeními nebo žák s podpůrnými opatřeními prvního až pátého stupně.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

Základní škola a Mateřská škola, Nová Ves 180, Chrastava, okres Liberec, příspěvková organizace, PSČ 463 31, IČO 706 959 97, tel. 482 720 585, e-mail: skolanovaves@centrum.cz

Zabezpečení vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na poskytování podpůrných opatření uvedených v § 16 odst. 1 školského zákona. Podpůrná opatření (PO) se člení do pěti stupňů

Podpůrná opatření 1. stupně

Opatření, která realizuje naše škola sama. Volí je tehdy, pokud má žák při vzdělávání takové obtíže, že je nezbytné jeho vzdělávání podpořit prostředky pedagogické intervence. Škola vytváří Plán pedagogické podpory (PLPP)

Podpůrná opatření 2. – 5. stupně

Opatření, která realizuje naše škola na základě doporučení školského poradenského zařízení. Školské poradenské zařízení (PPP, SPC) vypracuje Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Na jeho základě škola vypracuje IVP a zajistí další doporučená podpůrná opatření.

V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV.

Základní škola a Mateřská škola, Nová Ves 180, Chrastava, okres Liberec, příspěvková organizace,

PSČ 463 31, IČO 706 959 97, tel. 482 720 585, e-mail: skolanovaves@centrum.cz

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP

PLPP sestavuje třídní učitel za pomoci ostatních vyučujících. PLPP má písemnou podobu. Při jeho zpracování se vyučující radí o změnách v metodách a výukových postupech, změnách v organizaci výuky daného žáka, o úpravách v hodnocení, o způsobu kontroly osvojení dovedností a znalostí. Třídní učitel organizuje schůzky s pedagogy, s rodiči i žákem samotným.

PLPP vypracovává třídní učitel po dobu tří měsíců. Po třech měsících vyhodnocuje. Třídní učitel ve spolupráci s ostatními učiteli žáka nejdéle po dobu tří měsíců vytváří a realizuje PLPP. Po třech měsících s výchovným poradcem a ostatními pedagogy vyhodnotí. Na tomto základě zhodnotí situaci. Nedojde-li ke zlepšení , třídní učitel po třech měsících seznámí rodiče s PLPP a doporučí školské poradenské zařízení.

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP

Pokud pedagogové vyhodnotí efektivitu zvolených úprav podle PLPP jako nedostatečnou, vzdělávání žáka se nezlepší, doporučí škola zákonným zástupcům žáka návštěvu ŠPZ. Škola zajistí předání PLPP školskému poradenskému zařízení, aby se předešlo uplatňování neúčinných podpůrných opatření. ŠPZ vypracuje Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Doporučení obsahuje popis vzdělávacích potřeb žáka, popis všech zvolených podpůrných opatření včetně IVP, doporučení k poskytnutí asistenta pedagoga nebo dalších osob podporujících vzdělávání žáka, vymezení pomůcek atd. Doporučení je předáno škole a zde je následně projednáno, případně ještě upraveno se souhlasem všech participantů (škola, rodič, žák, ŠPZ) a s informovaným souhlasem rodiče či zletilého žáka podepsáno. Navržená a vzájemně odsouhlasená podpůrná opatření následně škola začne realizovat.

Vyhodnocení IVP – proběhne nejdéle po jednom roce, třídní učitel a vyučující vyhodnocuje 1 x za měsíc.

IVP vyhodnocuje komise stanovená ředitelkou školy

Základní škola a Mateřská škola, Nová Ves 180, Chrastava, okres Liberec, příspěvková organizace,

PSČ 463 31, IČO 706 959 97, tel. 482 720 585, e-mail: skolanovaves@centrum.cz

Využívané podpůrné metody

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami budou v naší škole využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména:

a)v oblasti metod výuky:

  • respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků
  • metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi
  • důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu
  • respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů

b) v oblasti organizace výuky:

  • střídání forem a činností během výuky
  • u mladších žáků využívání skupinové výuky
  • postupný přechod k systému kooperativní výuky
  • v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka

c) zařazení předmětů speciálně pedagogické péče

Základní škola a Mateřská škola, Nová Ves 180, Chrastava, okres Liberec, příspěvková organizace,

PSČ 463 31, IČO 706 959 97, tel. 482 720 585, e-mail: skolanovaves@centrum.cz

Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP

Vzdělávání žáků v malotřídních třídách se spojenými postupovými ročníky plně nahrává práci s žáky mimořádně nadanými. Jejich schopností lze využít k vysvětlení učiva či pomoci žákům méně nadaných, k zopakování učiva a nácviku tolerance.

Schopnosti těchto dětí lze rozvíjet nadstavbovým učivem, či vypracováním úkolů navíc.

První stupeň podpůrných opatření v oblasti nadání zajišťuje podporu pro žáky, kteří vykazují znaky nadání, ať již v celém spektru činností nebo parciální, se zaměřením na určité obory vzdělání. PLPP sestavuje třídní učitel za pomoci ostatních vyučujících. PLPP má písemnou podobu. Při jeho zpracování se vyučující radí o metodách a výukových postupech, o změnách a úpravách obsahu, nejčastěji se postupuje formou obohacování učiva, možnosti účastnit se výuky ve vyšších ročnících – žádá rodič žáka. Třídní učitel organizuje schůzky s pedagogy, s rodiči i žákem samotným.

Žáka lze přeřadit i do vyššího ročníku na předměty dle jeho talentu nebo rozšířit učivo o stáže – vzdělávání na vyšším projektu. Vždy je nutný písemný souhlas rodičů, že bude žák týden na stáži. Jedná se o smlouvu mezi rodiči, školou a školou, kde žák bude na stáži pod vedením určeného učitele.

Základní škola a Mateřská škola, Nová Ves 180, Chrastava, okres Liberec, příspěvková organizace,

PSČ 463 31, IČO 706 959 97, tel. 482 720 585, e-mail: skolanovaves@centrum.cz

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení.

Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.
Třídní učitel zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn.

Opakovaně lze vyzvat rodiče k vyšetření  až 3 x písemně.

Základní škola a Mateřská škola, Nová Ves 180, Chrastava, okres Liberec, příspěvková organizace,

PSČ 463 31, IČO 706 959 97, tel. 482 720 585, e-mail: skolanovaves@centrum.cz

Dodatek č.2

Úprava školních učebních plánů

V Učebním plánu je na prvním stupni nutné případně upravit počet hodin vyučovacího předmětu, který vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Půjde o případnou úpravu počtu hodin čerpaných ze vzdělávací oblasti Český jazyk a počtu čerpaných disponibilních hodin. Vzdělávací obsah se nezměnil, proto nemusí být učební osnovy z tohoto důvodu měněny.

Popis:

V předmětu Český jazyk se mění počet hodin z 35 na 33 + 2 hodiny disponibilní

2 disponibilní hodiny budou nazývány Předmět  speciální péče

Osnovy předmětu:

Uzpůsobeny IVP, dle doporučení školského poradenského zařízení

Charakteristika předmětu:

Předmět preferuje IVP s odkazem na RVP.

Personální a organizační zajištění:

Třídní učitelka, vyučující komunikuje s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením

Koordinátor ŠV – Mgr. Šárka Kočí

Projekty