Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

ZŠ a MŠ Nová Ves vyhlašuje výběrové řízení na pozici hlavní a pomocné kuchařky. Své životopisy můžete zasílat emailem na adresu: skolanovaves@centrum.cz . Preferujeme vyučení v oboru.

Zápis ze školské rady 19.2. 2016

Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, příspěvková organizace

Školská rada: Čj: 2 / 2016

počet listů:

Dne 19. února 2016 svolal předseda školské rady druhé jednání zvolené školské rady.

Zápis z jednání Školské rady

Dne: 19. 2. 2016

Místo: škola

Přítonmí:    

Předseda: Bc. Petr Lövl

Členové:

 • Mgr. Šárka Kočí
 • Štěpánka Zítková

Zapisovatel: Mgr. Šárka Kočí

Program:

 • ŘŠ -zahájení

 • Zasedání školské rady, seznámení s programem a jeho odsouhlasení -
 • Rozpočet pro ZŠ a MŠ Nová Ves schválený zřizovatelem školy na zastupitelstvu obce

 • Společné akce Obecního úřadu Nová Ves a školy

 • Oznámení o přijatých žácích do 1. Ročníku ve školním roce 2016/2017

 • Kritéria přijetí žáků do prvních běžných tříd

 • Dovybavení nábytku do ZŠ na školní rok 2016/17

 • Zápis do mateřské školy 22. 3. 2016
 • Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

 • Byt školníka – jeho možné využití pro potřeby ZŠ a MŠ

 • Plán akcí na měsíc březen 201

Průběh jednání:

 • Zahájení: Předseda školské rady Bc. Petr Lövl  přivítal členy školské rady a poděkoval jim za jejich kladný vztah ke škole a projevenou praktickou pomoc.

 • Zasedání školské rady, seznámení s programem a jeho odsouhlasení: Předseda ŠR Bc. Petr Lövl a zástupce za učitele Mgr. Šárka Kočí  přečetli plánovaný program a rada tyto body jednomyslně odsouhlasila.

 • Rozpočet pro ZŠ a MŠ Nová Ves schválený zřizovatelem školy na zastupitelstvu obce

Dotace na činnost školy činí 600 000,- Kč. Tyto dotace zahrnují spotřebu elektřiny, vody, uhlí, svoz odpadu, úhradu za telefon a nutné revize.

Účelová dotace na nová plastová okna do školní jídelny a na chodbu činí 200 000,- Kč. Starostka obce se stavební komisí obecního úřadu vybere dodavatele oken do hlavních prázdnin. Paní ředitelka zajistí v době hlavních prázdnin podmínky, aby firma výměnu oken mohla o hlavních prázdninách provézt.

Účelová dotace na úpravu zahrady činí 50 000,- Kč.  Vybudování cvičiště na skok daleký a tyč na šplh. Případně další dovybavení dětského hřiště.

Účlelová dotace na další dovybavení ZŠ a MŠ: „Různé“ činí 150 000,- Kč: Již jsme se bavili o nutných věcech, které je potřeba koupit: matrace do lehárny, klimatizace do lehárny, nová stěna na hračky, nábytek pro další žáky do ZŠ – vis. Body 5 a 7 a možná úprava bytu školníka pro účely rozrůstající se MŠ a ZŠ vez. Bod 9. Židličky do MŠ jsme dostali darem z MŠ Rynoltice, pro stávající počet dětí MŠ zatím stačí.

 • Společné akce Obecního úřadu Nová Ves a školy

11. 3. 2016 MDŽ v Myslivně – ZŠ a MŠ zajistí vhodný kulturní program, výběr repertoáru je plně na učitelích ŽŠ a MŠ

23. 3. 2016 projektový den Velikonoční tvoření – letos proběhne jen pro žáky základní školy v rámci výuky výtvarné výchovy a pracovních činností. Letos nebude otevřen pro veřejnost, protože budeme střídat vánoční a velikonoční tvoření. V tomto školním roce bylo již pro veřejnost otevřené vánoční tvoření. Příští rok bude pro veřejnost opět velikonoční tvoření.

Oznámení o přijatých žácích do 1. Ročníku ve školním roce 2016/2017

Do prvního ročníku ZŠ pro rok 2016/2017 bylo ve správním řízení zatím přijato 9 dětí. Další 4 děti mají přerušení správního řízení. Budou diagnostikovány v pedagogicko-psychologické poradně a podle doporučení poradny a rozhodnutí zákonných zástupců bude vydáno rozhodnutí o odkladu školní docházky nebo nástupu do 1. ročníku povinné školní docházky.

Vzhledem k vysokému stavu dětí příští rok bude nutné změnit rozdělení ročníků do tříd. Ve školním roce 2016/2017 bude spojený 1. A 3. ročník s třídní učitelkou Mgr. Evou Brestovanskou a ve druhé třídě budou spojeny děti 2. a 4. ročníku s třídní učitelkou Mgr. Šárkou Kočí

 • Kritéria přijetí žáků do prvních běžných tříd

  Školská rada byla seznámena s tímto dokumentem

   

 • Dovybavení nábytku do ZŠ na školní rok 2016/17

  V současné době je v ZŠ 24 žáků a všechny židle a lavice jsou obsazeny. Na příští rok bude určitě nutné dokoupit lavice a židle, podle konečného stavu nastupujících žáků.

   Z naší zkušenosti víme, že se počet žáků může v průběhu roku ještě navýšit. Proto doporučujeme několik kusů lavic a židlí navíc.

   

 • Zápis do mateřské školy 22. 3. 2016

Letos se bude konat zápis již 22. března, protože se obáváme, že kapacita MŠ bude nedostačující.

V současné době je kapacita MŠ 40 dětí (15 Motýlci a 25 dětí oddělení Berušek) a je plně využita. Příští rok můžeme přijmout jen tolik dětí, kolik jich bude nastupovat z předškolního oddělení Motýlků do základní školy.

Pokus bude nutné navýšit kapacitu MŠ, osloví ředitelka školy Krajskou hygienickou stanici.

 • Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

  Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání jsou dána dle školského zákona plně v kompetenci ředitele školy. Školská rada byla s těmito kritérii seznámena.

   

 • Byt školníka – jeho možné využití pro potřeby ZŠ a MŠ

  Byt školníka není v současné době využíván. Pokud by OÚ dal byt škole k dispozici, byly by bytové prostory využity pro potřeby MŠ a školní družiny.

   

 • Plán akcí na měsíc březen 2016

Měsíc březen je na akce v MŠ a ZŠ velmi bohatý vzhledem k velikonočním svátkům. Také je vyvěšen na webových stránkách školy a několikrát v prostorách školy.

Diskuze:

 • 1. V měsíci květnu se budou konat výroční oslavy k 400 letům od založení základního stavebního kamene zdejšího kostela. Církevní obec již požádala školu o spolupráci. Chceme oslovit také obec, zda se bude na oslavách podílet, do jaké míry a zda má nějaké konkrétní představy o spolupráci. ZŠ již pracuje na kulturním programu, z části jej využijeme také při MDŽ. Téma budou lidové písně. Chtěli bychom program zpestřit dobovými kostýmy – buď půjčenými, nebo ušitými. Chceme proto oslovit také obec, zda by s pořízením, kostýmů nějakým způsobem škole vypomohla – oslovení spolků, dobrovolná aktivita občanů…. .

Velmi děkujeme.

Projekty