Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

OD PÁTKU 19.4. 2024 PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY UZAVŘENA KOMUNIKACE OKOLO ŠKOLY. PARKOVÁNÍ U HASIČSKÉ ZBROJNICE  Zpívání pro maninky 15. 5. od 16:00

Zápis ze školské rady 2017/2018

Druhé zasedání školské rady ve školním roce 2016/2017

Datum konání: 27. 3. 2017

Školská rada pracuje ve složení:

Předseda: Miroslav Smola

Členové: Mgr. Šárka Kočí, Štěpánka Zítková

Zapisovatel: Mgr. Šárka Kočí

Program:

  1. Přivítání nového předsedy ŠR
  2. Seznámení s dokumentací ZŠ a MŠ – Dodatky k ŠVP MŠ pro děti dvouleté; Organizace výuky plavání
  3. Školník a topič
  4. Plán akcí na měsíc duben
  5. Plánované akce do konce školního roku
  6. Oprava a rekonstrukce školní budovy
  7. Projekty do kterých se ZŠ a MŠ Nová Ves zapojila
  8. Diskuse

Přítomní:

Předseda: Miroslav Smola   ……………………………………..

Členové: 

Mgr. Šárka Kočí  ………………………………………

Štěpánka Zítková  ………………………………………

Host: Mgr. Věra Trenčanová  ………………………………………

Přivítání nového předsedy ŠR

Novým předsedou po panu Petru Lövlovi se stal za Obecní úřad Nová Ves pan Miroslav Smola. Nového předsedu vřele přivítala do našich řad paní ředitelka školy Věra Trenčanová.

Seznámení s dokumentací ZŠ a MŠ – Dodatky k ŠVP MŠ pro děti dvouleté; Organizace výuky plavání

Členové školské rady byly seznámeni s vypracovaným Dodatkem k ŠVP MŠ pro děti dvouleté a s organizací výuky plavání, která proběhne v tomto pololetí v plaveckém bazénu ve Stráži pod Ralskem. Všechny dokumenty byly školskou radou podepsány.

Školník a topič

Za nemocného pana školníka nastoupil pan  Zdeněk   Jakubů, svou práci dělá svědomitě a spolehlivě.

Plán akcí na měsíc duben

Duben proběhne ve znamení Velikonoc a také zahájení výuky plavání.

Plán akcí je přílohou tohoto zápisu

Plánované akce do konce školního roku

3. 5. Třídní schůzky

10. 5. Zpívání ke Dni matek

12. 5. Zpívání pro seniory v Myslivně

12. 6. Ekocentrum Střevlík v Hejnicích – program Lovci Mamutů

29. 6. Školní výlet

Ještě nevíme, kdy přesně proběhne Naivní divadlo a Vítání občánků.

Oprava a rekonstrukce školní budovy:

Opravy a rekonstrukce plánované v minulých letech se zatím neuskutečnily. V posledních letech  obec musela řešit, za nemalé finanční náklady, různé havarijní stavy a také rozšíření školy v oddělení Motýlků. Do školy letos chodí 27 dětípočty v příštích letech budou naprosto jistě stoupat. Mateřská škola má kapacitu 48 dětí. Mateřská škola je v letošním roce i po rozšíření naplněna a počítá se, že tento stav bude i v budoucnu.  Budova školy ale rok od roku chátrá a je nutné uvažovat o realizaci buď celé budovy ZŠ a MŠ, nebo alespoň některých nejnouzovějších oprav a přestaveb:

Školní šatny- Některé děti základní školy již v letošním roce nemají svou šatnu, převlékají se na chodbě, kde mají umístěné své přihrádky na odkládání oblečení a obuvi. V příštím roce bude o několik školáků více, počítáme se 30 dětmi. Rádi bychom využily prostory školy ve kterých je umístěna obecní knihovna k rozšíření šaten. Také bude nutné pro koupit další nábytek, kapacita stávajícího je již plně obsazena

Okna – v minulosti byla realizovaná výměna oken za plastová v oddělení Berušek. Zbytek školy má ještě stará původní dřevěná  okna, z nichž některá už opravdu dosluhují, a začínají být i díky rozpadu vnější fasády nestabilně ukotvená do zdi. Stará okna velmi profukují, škola protopí neúměrné množství uhlí na udržení nejnutnějších tepelných podmínek stanovených hygienou.

Třídy ZŠ a sborovna: 11 oken

Hudebna s interaktivní tabulí: 5 oken

Školní družina: 4 okna

Oddělení Motýlků: 6 ve třídách + 3 okna v lehárně.

Již v minulosti byla slíbena výměna velmi špatných oken na chodbách a WC: 7 oken

Ve velmi špatném stavu jsou okna ve školní kuchyni 4 okna

Celkový počet starých oken ve škole je ještě mnohem vyšší.

Přepážka před oddělením Motýlků – Od kalendářního roku 2017 máme rozšířené oddělení Motýlků na 24 dětí. Kapacita je naplněna. Byla zvětšena lehárna a vybudována nová pracovní místnost, kde bude díky projektu Za jeden provaz, do kterého jsme vstoupili, nainstalována také interaktivní tabule. Prostory jsou ale malé a paní učitelky chtějí tyto prostory rozšířit o chodbu před oddělením Motýlků. Jedná se o vybudování sádrokartonové přepážky, izolaci podlahy a pokládku koberce nebo lina na podlahu. Pro osvětlení vzniklé místnosti je potřeba probourat luxfery nebo celou stávající přepážku, která není nosná.

WC základní škola – nutná renovace voděodolné malby na stěnách, která již odpadla.

Doskočiště a šplhadla – již v minulém roce byla odsouhlasena dostavba těchto tělocvičných pomůcek, která se však stále ještě nezrealizovala. Součástí osnov výuky TV je také šplh  a skok daleký, které nemáme kde mnoho let vyučovat a nemůžeme tak vyučovat povinné části tělesné výchovy.

Projekty do kterých se ZŠ a MŠ Nová Ves zapojila

Projekt „Za jeden provaz“ v MŠ: Tento projekt realizuje mateřská škola. Paní učitelky absolvují řadu školení, kde získají mnoho nových zkušeností a dovedností. Tyto nové poznatky potom bude učit své ostatní kolegyně. Tímto projektem bude školka obohacena o interaktivní tabuli do nově vzniklé třídy u Motýlků.

Projekt „Zkušení pedagogové – úspěšní žáci“ v ZŠ a MŠ: Do tohoto projektu jsme vstoupili v rámci Výzvy MŠMT – tzv. Šablony. V rámci tohoto projektu budou někteří učitelé mateřské a základní školy proškoleni například v logopedii, nebo ve čtenářské pregramotnosti. V rámci tohoto projektu budeme mít od září 2017 v naší škole na 14 měsíců asistentku pedagoga. Tato asistentka bude mít 0,5 úvazku ve školce a 0,5 úvazku v základní škole. Škola také získá finanční prostředky na nákup různých pomůcek. Celková částka, kterou ZŠ a MŠ v tomto projektu vyčerpá je z peněz EU.

Projekty