Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

ZŠ a MŠ Nová Ves vyhlašuje výběrové řízení na pozici hlavní a pomocné kuchařky. Své životopisy můžete zasílat emailem na adresu: skolanovaves@centrum.cz . Preferujeme vyučení v oboru.

Vnitřní řád školní jídelny

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ  ŠKOLA NOVÁ VES,OKRES LIBEREC

Platnost od 1.9.2019                                               

Vydáno dne 30. 8. 2019                                                                           

Mgr. Šárka Kočí, ŘŠ

1. Školní jídelna zajišťuje:

a) stravování a pitný režim dětí mateřské školy

b) stravování zaměstnanců naší příspěvkové organizace

2. Provoz školní jídelny

  • školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 6,30 hodin do 15,00 hodin

3. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za školní vzdělávání (školné)

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

úplata školného za kalendářní měsíc je splatná zároveň s platbou za stravné, ve výši stanovené ve vnitřní směrnici organizace pro dané období

zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním způsobem – souhlasem s inkasem nebo poštovní poukázkou zároveň se stravným na určený bankovní účet naší příspěvkové organizace 986052359/0800

4. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za školní stravování

Úhrada úplaty za školní stravování probíhá bezhotovostním způsobem.

Ve výjimečných případech lze dlužné částky doplácet hotově u vedoucí školní jídelny, a to v době od 7.30 do 8.00 hodin.

Úhrada stravného bezhotovostním způsobem na číslo účtu 986052359/0800 u České spořitelny

MŠ celodenní stravné 35,-Kč/den

Školné MŠ  400,-Kč/ za měsíc

ZŠ  25,-Kč/den,

u dětí které dovrší 10ti let – 27,-Kč/den

Školní družina  100,-Kč/měsíc

5. Úhrada stravného převodem na určený účet probíhá vždy v daném měsíci k 15.dni měsíce. Zákonní zástupce obdrží u vedoucí jídelny podklad na částku na daný měsíc.

Zákonní zástupci, kteří nemají zaplaceno stravné a školné na daný měsíc v daných termínech, se stávají dlužníky školy a jejich dítě „nemá nárok na přijetí k pobytu v MŠ“.

Platby školného a stravného musejí být prováděny s časovým předstihem tak, aby dítě mělo poplatky v pořádku před nástupem do třídy. Nedodržení platebních podmínek bude posuzováno jako hrubé porušení školního řádu a dítě může být na jeho základě z mateřské školy vyloučeno.     

6. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

Školní stravování v naší ZŠ a MŠ zabezpečuje školní jídelna v provozovně prostorově umístěné v budově  části mateřské školy č.p. 93

 Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle příslušných vyhlášek a zákonů a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Školní jídelna připravuje jídla, která jsou podávána v jídelně budovy MŠ, čp. 93, kde se stravují í žáci ZŠ. Při stravování dětí dochází ke spolupráci kuchařky s pracovnicí školní jídelny, při čemž se dbá na příslušné předpisy.  

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i nápoje, které během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“. Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu dítěte v MŠ.

Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole  než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.

Cena stravného podle kategorie:

Kategorie mateřská škola - děti 3-6 let

  • celodenní stravné:  35,-Kč/den měsíčně 700,- Kč
  • děti starší 7 let:  38,- Kč/den  měsíčně 38,- Kč
  • školné 400,- Kč/měsíčně

Kategorie dětí ZŠ – od 7 do 10ti let

  • cena oběda : 25,-Kč měsíčně 500,- Kč
  • nad 10 let : 27,-Kč měsíčně 540,- Kč

Kategorie  dospělých strávníků cena oběda: 30,-Kč  (10,-Kč příspěvek z FKSP)             

Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

V průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podle následujícího základního stravovacího režimu:

8:45  -  9:15 dopolední svačina

11:45  - 12:15 oběd

14:00  - 14:45 odpolední svačina      

7. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole

Rodiče jsou povinni odhlašovat v případě nepřítomnosti dítěte stravu vždy, nejpozději den předem do 11 hodin (odhlášení na pondělí pouze do 8 hodin ráno na tento den). V případě nástupu dítěte po nepřítomnosti, je nutné tuto skutečnost oznámit den předem do 11:00 hodin.

Odhlašování dětí ze stravování lze:

telefonicky na tel.: 774 774 159

Pokud nebyla nepřítomnost dítěte dopředu známá, mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní jídelně v 11:15 hodin oběd, na  který by mělo dítě za tento den nárok. Ostatní jídla lze odebrat ve změněné formě tak, aby byly dodrženy hygienické normy.

Nárok na vyzvednutí stravy za nepřítomné dítě, má zák. zástupce pouze první den nemoci dítěte. Další dny musí zákonný zástupce dítě ze stravování odhlásit, neodhlášenou stravu je zákonný zástupce povinen uhradit v plné výši v režimu doplňkové činnosti. Škola má ze zákona povinnost úhradu požadovat (viz. Vyhláška č. 107/2005 Sb.).

Seznámeni byli:

dne 1.9. 2019 v Nové Vsi:

Jídelna

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Projekty