Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

OD PÁTKU 19.4. 2024 PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY UZAVŘENA KOMUNIKACE OKOLO ŠKOLY. PARKOVÁNÍ U HASIČSKÉ ZBROJNICE  Zpívání pro maninky 15. 5. od 16:00

Organizační řád Mateřské školy

Základní škola a mateřská škola, Nová Ves, okres Liberec
 

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKU PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDÉLÁVÁNÍ

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání:
Podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
Podílí se na zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
Podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte
Podporuje získání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte
Vytváří základní předpoklady pro pokračování vzdělání
Napomáhá vyrovnat nerovnosti vývoje dětí před vstupem do ZŠ
Poskytuje speciální péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
Vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí   
Škola postupuje v souladu se Školským zákonem a platnými právními předpisy
 

Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Každé přijaté dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a osobnosti. Na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ má práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte
 

Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

Právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání. Právo na vyjádření se k rozhodnutím školy v podstatných záležitostech týkajících se vzdělávání dětí, právo na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
 

Povinnosti zákonných zástupců

Zajistit, aby dítě docházelo do MŠ vhodně a čistě upraveno (mělo oblečení na převlečení, ať už z důvodu hygieny, nebo pobytu v povětrnostních podmínkách). Na vyzvání vedení školy se dostavit k projednání otázek týkajících se dítěte. Informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte a o změnách podstatných pro průběh vzdělávání a bezpečnost dítěte (zdravotních obtížích nebo závažných skutečnostech). Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte – odhlašovat a přihlašovat dítě ke školnímu stravování. Ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání .
 

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Evidenční list zákonného zástupce potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem Oznámení rodičů – vyzvedávání dítěte
Potvrzení o očkování
Na základě žádosti zákonného zástupce vydá ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.  Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu jednoho měsíce a nebylo omluveno zákonným zástupcem . V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla školního řádu, může ředitel školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravné, může ředitel mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení úplat.

 

UPŘESNÉNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHU ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCU S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Při přijetí dítěte do mateřské školy se po dohodě stanoví délka pobytu dítěte v mateřské škole a způsob jeho stravování. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto podmínek ,je třeba ji opět projednat s vedením mateřské školy .Zákonní zástupci předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím a po skončení jeho vzdělávání jej přebírají osobně zpět. Mohou pověřit jinou osobu pro přebírání a předávání dítěte a to písemným pověřením, podepsaným zákonnými zástupci dítěte. Pokud zákonný zástupce dítěte nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník kontaktuje telefonicky zákonné zástupce dítěte a vedení mateřské školy, nebo se řídí postupem doporučeným MŠMT – obrátí se obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči
( případně se obrátí na Policii ČR – podle § 43 zákona č.283/1991 Sb., o Policii ČR ve znění pozdějších předpisů). Zákonní zástupci dítěte se mohou kdykoliv informovat o cílech, zaměřeních, formách, obsahu a podmínkách vzdělávání naší mateřské školy i na webových stránkách školy. U pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte ( při předávání dítěte,individuálně domluvených schůzkách, rodičovských schůzkách) Mateřská škola informuje rodiče o svých akcích písemně na nástěnkách v šatnách tříd, při osobních setkáních a s dostatečným předstihem i na webových stránkách školy ( pro větší akce žádáme rodiče o posouzení vhodnosti pro jejich dítě).  
 

Způsob omlouvání dětí

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známa nepřítomnost dítěte v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost i s udáním důvodu v dostatečném předstihu. V případě, že dítě onemocní , oznámí tuto skutečnost bez zbytečných odkladů telefonicky nebo osobně v mateřské škole Dítě omluvené do 8 hodiny ranní je odhlášeno ještě ten den ze stravování. Při předávání dítěte informuje pedagogický pracovník zákonného zástupce o případných menších zdravotních problémech dítěte, které se mohly projevit během dne .
 

Podmínky pro úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte
v Mateřské škole Nová Ves
 
Ředitelka mateřské školy vydává v souladu s ustanovením § 123 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění a v souladu s § 6 vyhlášky MŠMT ČR č. 43/2006 v platném znění    tuto směrnici:
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen „úplata“), možnost snížení nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.
 
Čl. 2
Plátci
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jehož vzdělávání probíhá v prvním a druhém ročníku. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované obcí (vzdělávání předškolních dětí) se poskytuje bezúplatně.
 
Čl. 3
Základní částka úplaty
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole pro školní rok 2012/2013 (tj. období od 3. 9. 2012 do 31. 8. 2013 činí 300,- Kč za jeden kalendářní měsíc pro všechny děti uvedené v čl. 2 této směrnice a to jak pro děti s celodenní i polodenní docházkou, tak pro děti s docházkou pěti kalendářních dnů v měsíci. Pokud MŠ navštěvují sourozenci, úplata za jedno dítě činí 250,-Kč. Rodiče platí za sourozence 500,-Kč měsíčně. Pokud starší sourozenec je v posledním ročníku MŠ a má vzdělávání v MŠ bezúplatné, platí mladší sourozenec celou částku – tj. 300,-Kč měsíčně.
 
Čl. 4
Snížení úplaty v případě přerušení provozu
 
Ve školním roce 2012/2013 v období letních prázdnin, kdy bude činnost mateřské školy přerušena,  úplata je snížena na 0,-Kč v červenci, v srpnu se již vybírá poplatek.     V době vánočních prázdnin není provoz mateřské školy přerušen více než pět pracovních dní, tudíž se úplata za měsíc prosinec nesnižuje.
 
Čl. 5
Prokázání nároku na osvobození od úplaty
 
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek podle § 20 až § 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění. Dále bude od úplaty osvobozena fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče v souladu s § 36 až § 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění.
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte nebo výše uvedená fyzická osoba, požádá-li o to písemně ředitelku školy a výše uvedené skutečnosti v čl. 5 jí prokáže. Žádosti lze podávat přímo ředitelce školy nebo prostřednictvím učitelek na jednotlivých třídách.
 
Čl. 6
Snížení základní částky úplaty
 
Pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, základní částka
 
Čl. 7
Podmínky splatnosti úplaty
 
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na běžný účet školy,převodem z účtu. Platit lze i hotově v budově MŠ podle dohody s vedoucí stravování . 
 
Čl. 8
Přechodná ustanovení
 
Na žádost rodičů bude každému nově přijatému dítěti do MŠ v průběhu příslušného školního roku   přidělen nový variabilní symbol. Dětem přijatým do MŠ po zápisu, bude variabilní symbol přidělen v den nástupu, případně neprodleně.
 
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MŠ a dále pro všechny zákonné zástupce dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v nadepsané škole a nabývá účinnosti dnem 3. 9. 2012.
 

Pravidla chování zákonných zástupců při docházení do MŠ

Zákonní zástupci dětí dodržují stanovenou organizaci provozu MŠ a vnitřní režim školy, řídí se školním řádem mateřské školy a dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci školy s jinými dětmi a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti
 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s dobou pobytu od 6.30-16.00 hod V měsíci červenci a srpnu může ředitel školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit ( z důvodu nízkého počtu dětí, stavebních úprav...) Rozsah omezení oznámí zákonným zástupcům nejméně 2 měsíce předem. Provoz mateřské školy lze ze závažnýchdůvodů přerušit i v jiném období .
 

Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

6.30 - 8.00 spontánní zájmové aktivity, nabídka činností souvisejících s probíraným tématem
8.00 - 9.00 průběžně – hygiena, dopolední svačina, volné činnosti a aktivity řízené pedagogickými pracovníky
9.00 - 9.30 řízené činnosti zaměřené na získávání nových poznatků, motivované a prováděné zejména hrou
9.30 - 11.30 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku nebo náhradní činnost
11.30 - 12.00 oběd, hygiena
12.00 - 14.00 příprava na odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi
14.00 - 14.30 odpolední svačina, hygiena
14.30 – 16.00 volné činnosti, hry a pohybové aktivity v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě MŠ
 

Doba pro přebírání dětí

Děti jsou přijímány zpravidla od 6.30 – 8.00 hod po předchozí domluvě i v jiné době Rodiče děti převlékají v šatně, označené věci ukládají podle značek do poliček, aby nedocházelo k záměně, nenechávají v šatně děti samotné. Děti nemohou být přijímány před zahájením provozu MŠ.
Děti si mohou vyzvedávat jen zákonní zástupci a osoby jimi pověřené.
Čas pro vyzvedávání dětí: po obědě mezi 12.00 a 12.30 hod Ostatní děti se rozchází mezi 14.00 – 16.00 hod.

Způsob omlouvání dětí

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte: osobně ve třídě učitelce nebo na tel. č
774 774 165 vždy do 8. hodiny ranní, aby bylo možné i odhlášení obědů .
 
Pobyt venku
Za každého počasí nejméně 2 hodiny ( do teploty – 10° C )
 
ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od převzetí dítěte od zákonného zástupce až do jeho předání zákonnému zástupci. Pověřené osobě lze předat dítě jen po písemném pověření, které je vystaveno zákonným zástupcem K zajištění bezpečnosti dětí je nutné dodržet ve třídách zákonně stanovené počty dětí. Zejména při výletech dětí je třeba tyto počty přesně dodržovat (20 dětí v běžných třídách a 12 dětí tam, kde jsou děti se zdravotním postižením). Vyjímečně mohou být počty zvýšeny, ale opět jen do počtu zákonně povolených. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně právní legislativa. Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při předávání dítěte pocit, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a to formou potvrzení od ošetřujícího lékaře. Zejména při těchto činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

Při přesunech dětí mimo území MŠ se řídí pedagogický pracovník pravidly silničního provozu

Tam, kde je chodník neschůdný, chodí po levé krajnici. V přírodě využívá pouze bezpečná a známá místa a před pobytem dětí prostor zkontroluje a odstraní nebezpečné předměty. Před cvičením dětí kontroluje, zda jsou tyto prostory dostatečně připraveny a kontroluje funkčnost a bezpečnost nářadí a náčiní. Je nutné, aby pohybové aktivity byly přiměřené věku. Při aktivitách rozvíjejících zručnost a při kterých se používají   nástroje ( nůžky, nože, kladívka…) dbá zvýšené opatrnosti a jsou vykonávány pouze pod dohledem V ostatních aktivitách se škola řídí směrnicí BOZP.    
 

ZACHÁZENÍ S  MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

Po dobu pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s majetkem školy. Zákonní zástupci pobývají ve škole jen po dobu nezbytně nutnou pro předání dítěte popřípadě jednání s pedagogy a jsou povinni se chovat tak, aby nepoškozovali majetek školy Školní budova je přístupná zvenčí pouze v době přijímání dětí, mimo tuto dobu je každý pracovník povinen zjistit důvod návštěvy a popřípadě je doprovodit, aby se cizí osoby nepohybovali volně po budově. Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, přísný zákaz kouření, používání nepovolených elektrických spotřebičů a odkládání osobních věcí na místa, která k tomu nejsou určena

Zpracovala : Mgr. Věra Trenčanová, ředitelka školy
Projednáno na provozní poradě dne : 14. 9. 2012
Schválila : Školská rada dne 1. 10 . 2012

Mateřská škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Projekty