Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

OD PÁTKU 19.4. 2024 PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY UZAVŘENA KOMUNIKACE OKOLO ŠKOLY. PARKOVÁNÍ U HASIČSKÉ ZBROJNICE  Zpívání pro maninky 15. 5. od 16:00

Provoz a vnitřní režim školy

2.1 Všeobecná pravidla

Všichni zaměstnanci školy jsou povinni:

 • dodržovat vnitřní řád školy, bezpečnostní a hygienické předpisy
 • svědomitě plnit pracovní povinnosti a svěřené úkoly
 • dodržovat pracovní dobu
 • nemoc nebo nepřítomnost v práci hlásí ihned nebo předem (zástupkyni ředitele)
 • šetrně zacházet se zařízením školy, chránit školní majetek – jestliže pracovník způsobil škodu
 • porušením svých povinností, za škodu odpovídá a je povinen ji uhradit
 • být žákům příkladem
Provozní doba školy je od 7.00 do 15.30 hodin.
Školní družiny 6.30 - 8.00 a 12.30 - 16.00 hodin.
 

Provozní pokyny:

 • školu otevírá školník ráno v 6.45 a uzamyká v 18 h.
 • každý zaměstnanec za sebou zavírá hlavní i zadní vchod
 • vstup do školy je cizím osobám povolen jen se souhlasem ředitele nebo jeho zástupce
 • v budově i celém areálu platí zákaz kouření
 • půjčování školního inventáře mimo pracovní náplň školy je zakázáno (výjimku povoluje ředitel školy)
 • vyřizování záležitostí v kanceláři školy ráno do 7.55, o hlavní přestávce nebo odpoledne
 • učitelé, třídní učitelé, vychovatelky školní družiny plní úkoly podle:
 • organizačního řádu školy
 • plánu školního roku
 • měsíčních plánů práce
 • školního vzdělávacího programu, rozvrhu školy a rozpisu dozorů
 • ekonomka, hospodářka školy, školník, uklízečky a zaměstnankyně školní jídelny plní úkoly dle daných náplní práce /organizační řád školy/

Ve škole je vedena povinná dokumentace:

 • jednací protokol
 • zařazení do sítě škol
 • školní vzdělávací program
 • školní řád a vnitřní řády
 • třídní knihy a výkazy včetně katalogových listů, dokumentace pro zájmové útvary
 • protokoly o opravných a zkouškách
 • evidence úrazů
 • záznamy kontrol provedených ve škole
 • rozvrh hodin
 • školní matrika
 • personální a hospodářská evidence související s provozem školy
Dnem vyhrazeným pro organizaci porad, metodických akcí, rodičovských konzultací je pondělí od cca 14 do 16 hodin. Tuto dobu mají všichni pedagogičtí pracovníci vyhrazenou na činnosti ve škole.
 

Pravidla pro pedagogické pracovníky

Pravidla pro pedagogy
Učitelé vzdělávají a vychovávají žáky tak, aby vytvářeli všestranně nadané osobnosti, rozvíjí schopnosti a dovednosti žáků, podporují jejich vzájemnou spolupráci, práci v týmech. Využívají aktivní formy výuky, podporují tvořivou práci a rozvíjí logické myšlení a vyjadřovací schopnosti dětí. Vyučující přihlíží k individualitě žáka, jeho možnostem a schopnostem, stejně jako k případným zdravotním či osobním problémům. Zároveň zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole a na akcích pořádaných školou.
1. Učitel má povinnost včas a přesně plnit stanovené úkoly.
2. Do školy přichází nejpozději 20 minut před vyučováním. Učitel se přezouvá a odkládá svrchní oděv (sborovna nebo kabinet). Je-li vyhlášena pohotovost učitelů (při velké absenci pracovníků ),  musí být učitel na pracovišti, i když nemá vyučovací hodinu v rozvrhu.
 
3. Pedagogičtí pracovníci se řídí stálým rozvrhem hodin a případně rozpisem suplování vyvěšeným ve sborovně (není možné si rozvrh hodin měnit bez souhlasu ředitele .
Při příchodu do školy vyučující prostuduje informační nástěnku a rozpis suplování.
4. Vyučovací hodina začíná a končí zvoněním. Učitel nastupuje do třídy ihned po zazvonění, náležitě připraven a vybaven věcmi potřebnými na vyučování. Pomůcky na hodinu si připravuje o přestávce. Během vyučování učitel (bez vážného důvodu) neopouští třídu.   Učitel zodpovídá za včasné ukončení vyučovací hodiny.
5.    V případě dvouhodinové výuky výchovných předmětů přesune vyučující přestávku na závěr
výuky nebo o přestávce zajistí dozor nad žáky.
6. Třídní knihu bere do třídy první vyučující (na odpolední vyučování si TK vždy vyzvedává učitel ) a odevzdá poslední vyučující ve třídě.  
7. Sleduje absenci žáků a pečlivě ji zapisuje do třídní knihy.
8. Učitelé řádně vedou pedagogickou dokumentaci, zejména informace o žácích. Vedou jejich přesnou a aktuální evidenci v TK, TV i v počítači. Hodnocení žáka, pochvaly, přestupky a další významné projevy žákovy osobnosti zapisuje do žákovské knížky, případně zákonné zástupce žáka informuje jiným vhodným způsobem. Vyučující je schopen doložit informovanost rodičů o důležitých projevech žákovy osobnosti (viz. klasifikační řád a směrnice vedení dokumentace).
9. Během vyučování je zakázáno posílat žáky mimo školu (k lékaři v akutních případech pouze
s doprovodem dospělé osoby).   Žákům není dovolen vstup do sborovny a kabinetů bez svolení učitele.
10. Učitel pouští během vyučovací hodiny žáka na WC dle jeho potřeby (žáci toho nesmí zneužívat), je povinen dohlédnout na žáka v případě jeho nevolnosti.
11. Před každou akcí organizovanou školou či učitelem v rámci školní výuky (exkurze,vycházky,...) žáky poučí o bezpečnosti. Organizuje-li učitel jakoukoliv činnost se žáky mimo budovu školy a areál školy , napíše o tom sdělení do sešitu ve sborovně. Při akcích
mimo školu, kdy místem shromáždění není areál školy, se zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí nejméně 1 den předem organizátor akce zákonným zástupcům žáků.
12. Vyučující odpovídá za pořádek ve třídě. Po skončení vyučovací hodiny neopouští třídu dříve, dokudnení vše v pořádku. Pokud jde o poslední vyučovací hodinu třídy, dohlédne, aby byly zvednuty židle, smazaná tabule, zavřena okna a zamčená třída. Klíč odnáší vyučující do sborovny. Třída se odvádí po vyučování až do šatny.
13. Na dozory nastupuje přesně a plní je až do konce vyučování tříd, které jsou v místě dozoru.
14. Návštěvy rodičů a další organizační a administrativní úkony vyřizuje učitel zásadně v době mimo svoji výuku (návštěvy pokud možno v předem dohodnutém termínu). Veškerá jednání s rodiči vedou v kabinetech, případně ve sborovně, nikoliv na chodbách před žáky. Při řešení vážných problémů přizve k jednání jako svědka druhého kolegu, výchovného poradce nebo zástupce. V závažných případech proběhne jednání u ředitele školy. O důležitém jednání provede zápis a nechá podepsat rodičem. Návštěvy čekají v hale před sborovnou, kde si je vyučující přebírají. Po jednání dohlédnou na jejich odchod z budovy.
15. Učitel užívá pomůcky odborně, nenechává je obsluhovat žáky a poškození i poruchy hlásí.
16. Úrazy žáků zapisuje do knihy úrazů. Větší úrazy ihned hlásí řediteli a postará se o lékařské ošetření.
17. Účast na pedagogických poradách, předmětových komisích a metodických sdruženích, poradách svolaných ředitelem nebo zástupcem je povinná.
 
18. Správci učeben a třídní učitelé zodpovídají za pořádek, čistotu a udržování inventáře ve třídě. 
19. Vyučujícím není povoleno v průběhu vyučovací hodiny používat mobilní telefon. Výjimky pouze se souhlasem ředitele.
20. Zabavené předměty žákům vydá vyučující rodičům žáka s upozorněním na porušení školního řádu.

Pravidla práce třídních učitelů

1. Třídní učitel řídí organizační záležitosti své třídy.
2. Koordinuje práci všech vyučujících ve své třídě. Třídní učitel projednává s ostatními vyučujícími
pochvaly i případné prohřešky a nedostatky své třídy. V zájmu spolupráce mezi učiteli ve třídě může svolat ostatní učitele k poradě.
3. Třídní učitel organizuje kolektiv, snaží se vzbudit v žácích zájem o život školy, školní akce, soutěže a další aktivity. Aktivně se zajímá o problémy dětí, pravidelně organizuje třídnické hodiny.
4. Aktivně spolupracuje s rodiči svých žáků. Pravidelně, prostřednictvím ŽK, úředním dopisem nebo osobním setkáním, informuje rodiče žáků o chování a prospěchu (u problémových žáků nejméně 1x měsíčně zajišťuje souhrnné hodnocení dítěte pro rodiče prostřednictvím ŽK).
5. Dbá na řádné vyplnění všech údajů o žácích ve školní dokumentaci a žákovských knížkách.
6. Pokud se vyskytnou, významné zdravotních problémy žáků, zapisuje je do KL a informuje o nich
ostatní vyučující. Na jejich základě projedná s ředitelem školy na počátku školního roku osvobození dítěte od výuky.
7. Třídní učitel sleduje a kontroluje absenci žáků své třídy, dohlíží na to, aby veškerá absence byla
doložena v omluvném listě ŽK (i po žádosti o uvolnění na tiskopisu, či po lékařském pozvání). Každou neomluvenou absenci nebo problematicky omlouvané hodiny žáků hlásí řediteli školy.
Neomluvené hodiny okamžitě řeší se zákonným zástupcem žáka a provede o jednání zápis. Přesáhne-li absence 20 hodin, ředitel školy informuje Policii ČR.
8. TU uděluje výchovná opatření, která spadají do jeho pravomoci (třídní důtku a napomenutí TU – dle potřeby v průběhu roku) a ostatní předkládá pedagogické radě.
9. Vypracuje zasedací pořádek třídy. Průběžně sleduje přípravu žáků své třídy na vyučování, jejich chování v šatně, na chodbě, ve třídě. Namátkově (za účasti žáků) provádí kontrolu šatních skříněk. Dbá na případné odstranění škod způsobených žáky. O přestávkách se zajímá o dění mezi žáky své třídy.
10. Stanovuje třídní služby, informuje je o povinnostech a dohlíží na jejich funkčnost. Dbá na estetický vzhled třídy, závady ve třídě zapisuje ihned po zjištění do sešitu závad. V TK vede list zapomínání ŽK.
11. Třídní učitel poučí žáky o jednotlivých ustanoveních školního řádu, bezpečnostních pravidlech,
protipožárních předpisech, ochraně a opatřeních proti ohrožení elektrickým proudem, základních
dopravních předpisech a hygienických zásadách ve škole a akcích pořádaných školou.
12. Poučí žáky o zásadách klasifikačního řádu, o ohlašovací povinnosti, setkají-li se s projevy šikany, a postupu, mají-li pocit, že nejsou respektována jejich práva. Seznámí žáky se zákazem kouření a užívání návykových látek.
 

Dohled nad žáky

1. Dozor zodpovídá za bezpečnost a pořádek v určeném prostoru.
2. Dbá, aby se žáci chovali slušně a ukázněně.
3. Žáci se přesouvají na další hodinu po prvním zazvonění.
Dohled ráno v šatnách a přilehlých vstupech vykonává školník, v poledních hodinách učitelé. Dozor dohlíží na spořádaný příchod a odchod žáků. Do prostor šaten nevpouští cizí osoby. V odpoledních hodinách dozírající učitel poté, co žáci opustí šatny, vykonává dozor u schodiště do šaten.
Dohled na chodbách a přilehlých schodištích drží učitelé od 7.40 do 8.00 hodin a pak o každé přestávce. Dozírající dbá na pořádek a bezpečnost ve třídách, na chodbách a dle možností na toaletách. Dohlíží na spořádaný přesun do jiných učeben.   
 
Dohled v jídelně zajišťuje pořádek při obědě v jídelně i na chodbě před jídelnou
 
Vyučující Tv vykonávají dohled nad žáky od jejich příchodu do šaten, dohlíží na jejich chování
v šatnách a odvádí žáky na hodinu.  
 

Pravidla pro žáky

1. Žáci přicházejí do školy hlavním vchodem. Ten se otevírá v 7.40 hod. Dříve mohou přicházet žáci do školy pouze na zodpovědnost jednotlivých učitelů.
2. Do školy žáci přicházejí tak, aby nejpozději 10 minut před zahájením byli ve škole a připravovali se na vyučování. Bez svolení učitele nesmí žáci v průběhu vyučování (ani o přestávkách) opustit budovu školy. Opakovaný pozdní příchod na vyučování je považován za porušení tohoto řádu.
3. Žáci do školy nosí pouze věci potřebné k výuce. Nenosí cenné věci a větší částky peněz (v nutných případech je lze uschovat u vyučujících, příp. v kanceláři školy). Školní tašku a vybavení i vlastní pomůcky na jednotlivé předměty nenechávají ve škole bez dozoru
 Ztráty věcí hlásí neprodleně svému TU. Náhradu škody za nepotřebné věci k výuce (např. mobilní telefony, přehrávače, ...) škola neposkytuje.
4. Žákům je zakázáno v průběhu vyučování používat mobilní telefony.   Telefony žáci mohou využívat ve škole jen mimo vyučování, v nezbytně nutných případech. Stejně tak není žákům z důvodů ochrany zdraví dovoleno ve škole používat přenosné přehrávače 
5. Po zazvonění žáci v tichosti vyčkají příchodu vyučujícího. Nedostaví-li se učitel do 5 minut po zvonění do vyučování, uvědomí o tom třídní služba ředitele školy .
6. Povinností žáků je mít při hodinách žákovskou knížku a další potřebné základní pomůcky dle pokynů vyučujících. Opakované zapomínání ŽK se postihuje kázeňským opatřením. V případě ztráty ŽK žák informuje třídního učitele a ten mu vydá novou ŽK (za poplatek) a označí ji jako duplikát.
7. Žákům je v době vyučovací hodiny zakázáno konzumovat potraviny (pokud se jinak nedomluví s
vyučujícím).
8. Přestávky žáci využívají k odpočinku a přípravě na další vyučování. Jsou povinni dbát na ochranu zdraví svého i spolužáků. Ve všech prostorách školy se žáci pohybují pomalu, bezpečně a klidně.
9. Na vyučování mimo kmenové třídy se žáci přesouvají po prvním zazvonění.
10. Ve volných hodinách (nebo vyučovacích hodinách, které odpadnou) žáci mají možnost navštěvovat školní družinu.
 
Pokud dobu volna netráví v těchto zařízeních, pohybují se tak na vlastní riziko a škola po tuto dobu nenese zodpovědnost za žáky (zodpovědnost za ně přebírají rodiče). Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy (ani na školním pozemku, víceúčelovém hřišti, atd.) bez dozoru učitele. Do školy přicházejí až po zazvonění na přestávku před odpoledním vyučováním.
11. K sobě se chovají slušně a kamarádsky, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům. Žáci
nepoužívají ve škole hrubých a vulgárních výrazů. Jakékoli projevy a i náznaky šikany (fyzické, psychické i „kyberšikany“) a nenávisti k spolužákům, vyhrožování, krádeže, hrubé chování a další závažné přestupky se trestají sníženou známkou z chování (dle vážnosti provinění).
12. Žákům není povoleno v budově a celém areálu školy kouřit, pít alkoholické nápoje a užívat (ani přinášet do školy a na akce pořádané školou) jiné návykové látky.
 
13. Porušení ustanovení školního řádu bude řešeno kázeňskými opatřeními, případně sníženou známkou z chování.
 
14. Nevolnost či případný úraz hlásí neprodleně žák svému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy.
 
Uvolnění žáka z vyučování – omluva absence
 

Předem známá absence 

1. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje žáka vyučující dané hodiny.
2. Z více hodin denně, případně na dva dny uvolňuje žáka třídní učitel.
3. Žáka, kterému je nevolno, učitel uvolní pouze po vyzvednutí rodiči ve škole, případně zajistí jeho lékařské ošetření a informování rodičů.
4. Předem známou absenci trvající déle než dva dny povoluje ředitel školy.
5. Veškeré toto uvolnění je možné pouze na základě předem předložené písemné žádosti rodičů (v ŽK, nebo na předepsaném tiskopisu ) nebo po osobním vyzvednutí žáka zákonným zástupcem ve škole.
 
 Nemoc či absence z jiných nepředvídatelných důvodů (zcela mimořádné)
1. Omlouvá zákonný zástupce žáka nejpozději do tří kalendářních dnů od zahájení nepřítomnosti.
2. Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře (od rodičů).
3. Lékařské vyšetření není důvod k celodenní absenci
4. Veškerou absenci mají žáci rodiči potvrzenu v žákovské knížce. Třídní učitel si po uvolnění, které není podloženo v ŽK (tiskopis, pozvánka lékaře, ústní žádost, apod.), vyžádá potvrzení omluvenky do ŽK.
5. Nepřítomnost z důvodu účasti na akci organizované jinou organizací se omlouvá jen předem – na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka doložené žádostí pořádající organizace
6. Ze zdravotních důvodů z hodin tělesné výchovy lze žáka omluvit pouze na základě lékařského potvrzení.
7. Absence, která nesplňuje tato pravidla, je považována za neomluvenou, stejně jako je za neomluvenou považována absence v případě porušení léčebného režimu.

Uvolňování žáků na školní akce

1. Žák má právo a povinnost se účastnit všech akcí stanovených ŠVP (vzdělávacím programem školy) pro odpovídající ročník.
2. Při splnění stanovených podmínek se může žák účastnit i akce jiného ročníku.
3. Soutěží (akcí) v rámci školy se účastní žáci vybraní vyučujícím zodpovědným za soutěž.
4. Soutěží širšího rozsahu (meziškolní, regionální, apod.) se účastní žáci vybraní vyučujícím zodpovědným za soutěž za splnění stanovených podmínek.
5. Podmínky uvolňování - bezproblémové chování, schopnost doplnit si zameškané (není zamítavé
stanovisko předmětových vyučujících), souhlas třídního učitele, vždy písemný souhlas zákonného zástupce)
6. Vyřízení uvolnění žáka má vždy na starost organizátor akce.
7. Pedagog zodpovědný za soutěž (akci) vždy nejpozději 24 hodin předem ve sborovně pověsí seznam účastníků.
 

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

1. Žáci jsou povinni dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC.
2. Žáci chodí do školy slušně a čistě upraveni a oblečeni. V šatnách odkládají svrchní oděv a přezouvají se do přezůvek (pantofle, bačkory, lehká textilní obuv). 
3. Žák školy je na začátku každého školního roku (při přijetí na školu, před prázdninami a volnými dny a před výukou mimo budovu školy) seznámen se základními pravidly BOZP a PO v úvodní hodině .
4. Poučení o pravidlech BOZP bude vždy zapsáno v třídní knize příslušným vyučujícím.
5. Ve škole a na akcích pořádaných školou se žáci chovají v souladu se zásadami slušného chování, řídí se všeobecně platnými společenskými a etickými normami, respektují pokyny učitelů i ostatních zaměstnanců školy a tyto řádně zdraví. Plní své školní povinnosti, svým nevhodným chováním nenarušují průběh vyučování. Jednají tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
6. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu učitele.
7. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy dodržují žáci pravidla BOZP a řídí se pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob.
8. Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:
a) se školním řádem,
b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích,
c) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,
d) s postupem při úrazech,
e) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.
 
9. Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu (jde o takové činnosti, jakými jsou vycházky, výlety, exkurze, cvičení v přírodě, , plavecké výcviky). Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků provede
třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled.
 
10. Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který:
a) varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod.,
b) informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni,
c) varuje před koupáním v místech, která neznají, atp.
 
11. Pro společné zájezdy tříd, pobytové výjezdy platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se
kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
 
12. V rámci ŠVP seznámí vyučující žáky se zásadami poskytování první pomoci, přivolání pomoci a základními pravidly chování v krizových situacích.
 

Úrazy

Evidence úrazu

1. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících (musí být prokázáno, že k úrazu došlo v době výchovně vzdělávacího procesu).
2. Kniha úrazů je uložena v kanceláři ředitele.
3. V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.
4. Zápis do knihy úrazů provádí:
a) vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině Tv),
b) učitel konající dohled (např. o přestávkách),
c) vedoucí kurzu 
d) třídní učitel (všechny ostatní případy).
5. V knize úrazů se uvede:
a) pořadové číslo úrazu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,
c) popis úrazu, přesně je popsána zraněná část těla
d) popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,
e) zda a kým byl úraz ošetřen,
f) podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů,
g) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.
6. Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.
 

Záznam o úrazu

1. Záznam o úrazu vyhotovuje pedagogický pracovník školy, který provádí zápis do knihy úrazů, ve spolupráci s kanceláří školy.
2. Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici v kanceláři školy
 

Hlášení úrazu

1. O každém úrazu je informován ředitel školy,
2. O úrazu žáka podá pedagogický pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka.
3. Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo
přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy bez zbytečného odkladu hlášení   útvaru Policie České republiky.
4.O úrazu podá škola bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků.
 

Jak postupovat, stane-li se úraz žáka

1. Zjistit poranění.
2. Informovat ředitele školy.
3. Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři.
4. Oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte.
5. Provést zápis do knihy úrazů popř. vyplnit záznam o úrazu.
6. Informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem.
 

Ochrana před sociálně patologickými jevy

1. Škola naplňuje preventivní program ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
2. Žáci, kteří se setkají s negativními jevy, šikanou, rodinnými problémy, projevy diskriminace, nepřátelství a násilí, se mohou kdykoliv obrátit na třídního učitele, jiného učitele, nebo ředitele školy.
3. Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
4. Projevy šikanování (fyzické, psychické i „kyberšikany“) mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod.,kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

1. Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil. Pokud žák ztratí nebo výrazně poškodí pomůcky vydané mu školou, má povinnost zajistit pomůcku novou nebo nahradit její cenu.
2. Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.
3. Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel a zvážit i pedagogickou stránku.
4. Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.
5. Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.
6. Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech.
7. Žák nemanipuluje s rozvody elektro.
 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů vydávám po projednání v pedagogické radě školy .
 

Úvod

Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý proces, který klade vysoké požadavky na všechny pedagogické pracovníky. Cílem tohoto klasifikačního řádu je pomoci těmto pracovníkům a stanovit všem jednoznačně platná kritéria pro hodnocení.
Hodnocení a klasifikace žáků základní školy je součástí jejich výchovy a vzdělávání. Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově a vzdělávání v souladu se školskými předpisy. Výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola na vysvědčení.
 

Hodnocení žáků

1. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je:
 jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii,věcné, všestranné.
2. Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.
 

Zásady klasifikace

1. Naše ZŠ umožňuje hodnotit slovně i klasifikací.
2. Hodnocení je zaměřeno na dosažení očekávaných výstupů a stupeň osvojení klíčových kompetencí. Součástí hodnocení žáka ve škole je též hodnocení jeho chování a projevu.
3. Hodnocení nesmí být zaměřeno primárně na srovnávání žáka s jeho spolužáky, mělo by se soustředit i na individuální pokrok každého žáka, respektive na hodnocení naplnění předem stanovených požadavků.
4. Hodnocení na naší škole rozvíjí dovednost sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků.
5. Vyučující přistupuje k hodnocení objektivně, s přiměřenou náročností a pedagogickým taktem vůči žákovi.
Přístup vyučujícího se zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb. V případě negativního hodnocení poskytne vyučující žákovi možnost pro dosažení úspěšnějšího hodnocení.
6. Učitel hodnotí žáka ze všech aspektů vzdělávacích činností v daném předmětu, tj. zahrne v celkovém hodnocení kvalitu práce, aktivitu, píli, snahu a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období.
 7. Nástrojem pro hodnocení práce žáků může být také žákovské „portfolio“. Jedná se o shromažďování materiálů různého druhu tak, aby dokumentovaly stav vědomostí a dovedností žáka, případně úroveň osvojení jednotlivých kompetencí ve vzdělávání. Materiály mají různou podobu a v každém případě musí obsahovat doklady o tom, jak se žák vyrovnal s dovedností sebehodnocení své práce. Žáci mohou po dohodě s vyučujícím do svého portfolia zařazovat i osobní záznamy o úspěších v mimoškolní činnosti.
8. Všem žákům školy je minimálně 2x za pololetí předávána komplexní informace o úrovni osvojení očekávaných výstupů v daném období ( může být v kombinaci se sebehodnocením žáka - přiměřené věku žáka - uvedené vedle hodnocení vyučujícím). Vyučující má možnost doplnění tohoto hodnocení o slovní vyjádření, které doporučí, na jakou vzdělávací oblast se má žák zaměřit nebo například vyjádření ocenění pokroku, píle a úsilí žáka k zvládnutí očekávaných výstupů v daném období, ocenění plnění úkolů na realizovaném projektu apod.
9. Vyučující rozvrhne hodnocení žáků rovnoměrně na celé klasifikační období tak, aby žák nebyl nadměrně přetěžován. Z každého předmětu musí mít žák minimálně 2 známky (nebo být 2x slovně zhodnocen) v každém čtvrtletí.
10. Žáky, kteří mají větší absenci (více než týden nebo při opakované větší absenci) vyučující nehodnotí ihned po příchodu do školy (min. první týden) a nabídnou jim možnost konzultací učiva, na které chyběli.
11. Žák, který neabsolvuje 1/3 vyučování v daném předmětu, by měl mít odloženou klasifikaci (s přihlédnutím k individuální situaci).
12. Žák, který není schopen aktivní účasti na vyučování, tj. nemá potřebné pomůcky či vybavení pro výuku (Tv, Vv, prac. činnosti, apod.), bude mít odloženou klasifikaci /8x za pololetí - s přihlédnutím k individuální situaci /.
13. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.
2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"),
slovně nebo kombinací obou způsobů.
3. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. 
4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální se hodnotí slovně.
Stupně hodnocení a klasifikace
1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:
 1 – velmi dobré,
 2 – uspokojivé,
 3 – neuspokojivé.
2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
 1 – výborný,
 2 – chvalitebný,
 3 – dobrý,
 4 – dostatečný,
5        – nedostatečný.
3.Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka.
4. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
 
Slovní hodnocení
 O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.
 Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.
 U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka (nejlépe na počátku pololetí, nejpozději však do schválení klasifikace pedagogickou radou).
 
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni
prospěl(a) s vyznamenáním,
prospěl(a),
neprospěl(a).
nehodnocen(a)
1. Žák je hodnocen stupněm
prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola
podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e),
prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo odpovídajícímu slovnímu hodnocení nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,
nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.
 
 
2. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:
 pracoval(a) úspěšně,
 pracoval(a).
 
Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku
1. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák
druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
2. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
3. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku.                   
4. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad.
 
Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.
5. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.
6. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník.
7. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.
 

Klasifikace chování

1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.
2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, která stanoví řád školy, během klasifikačního období.
3. Kritéria pro jednotlivé stupně chování jsou následující (vždy s přihlédnutím k individuální situaci):
Stupeň 1 - velmi dobré
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení řádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští naprosto ojediněle.
Uspokojivé Příklady
Žák se dopustí méně závažného přestupku proti školnímu řádu nebo pravidlům chování.
Přistupuje k výchovným opatřením s projevenou snahou své jednání napravit nebo zlepšit své chování. Nevhodné jednání v rámci vrstevnických vztahů (náznaky šikany, …) opakované slovní útoky na spolužáka či dospělého, agresivní chování nebo ničení školního majetku, výrazně špatná pracovní morálka , opakovaná ředitelská důtka, 10 - 20 neomluvených hodin (současně škola obvykle konzultuje absenci žáka ve škole s odpovědným úřadem)
Neuspokojivé
Žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu nebo pravidlům chování nebo se dopouští opakovaných přestupků bez nápravy. Svým chováním a jednáním negativně ovlivňuje soužití ve třídě nebo škole. Svá pochybení a výchovná opatření buď nepřijímá, nebo je vůči nim apatický
opakované nebo velmi hrubě nevhodné jednání v rámci (šikana) vrstevnických vztahů, opakované hrubé slovní útoky na spolužáka či dospělého, agresivní chování nebo ničení školního majetku prakticky nulová pracovní morálka · 21 a více neomluvených hodin
 
Kritéria hodnocení žáka při udělení pochvaly a opatření k posílení kázně
Pochvaly
Pochvala třídního učitele ocenění plnění povinností, pomoci spolužákům, třídní služby,
aktivit, …
Pochvala ředitele školy ocenění plnění povinností, pomoci spolužákům, akcí, aktivit,
apod. spojených se školou, s většími celoškolními akcemi, soutěžemi a školní reprezentací
 
Odměna nejlepších žáků na konci školního roku
 odměna je spojena s předáním diplomu a věcného daru, je předávána před žáky školy. Pro tuto odměnu jsou vybíráni třídním učitelem nebo třídou ti žáci, kteří v uplynulém školním roce nejlépe pracovali, udělali největší pokrok, významný čin, … atd.
Kázeňská opatření Příklady nevhodného jednání
Napomenutí třídního učitele
Ojedinělé drobné a neúmyslné porušení školního řádu, činy nejsou závažné pro společnost, spíše se jedná o přestupky v rámci školního života, častější zapomínání pomůcek na vyučování, občasné neplnění školních povinnosti, pozdní příchody do školy
 
Důtka třídního učitele
Opakované drobné porušení školního řádu, činy nejsou závažné pro společnost, spíše se
jedná o přestupky v rámci školního života. Jednorázový prohřešek proti školnímu řádu (uděluje se
neprodleně) ,opakované nenošení pomůcek na vyučování, vyhýbání se povinnostem, ne zcela vhodné jednání v rámci vrstevnických vztahů, drobné slovní útoky na spolužáky či dospělé, drobné ničení školního majetku, vědomé neplnění zadaných úkolů, povinností, 1 - 2 neomluvené hodiny za pololetí (jedná se o nepřítomnost ve škole zaviněnou žákem a třídním učitelem neomluvenou)
Důtka ředitele školy
Ojedinělé hrubé porušení školního řádu, kterým je porušení i společenských pravidel - chyba se v hodnoceném období – pololetí - školního roku neopakovala. Jednorázové nevhodné jednání v rámci vrstevnických vztahů , slovní útok na spolužáka či dospělého , jednorázové agresivní chování nebo ničení školního majetku, vědomé neplnění zadaných úkolů, povinností, ztráta a úmyslné poškození žákovské knížky , 5 a více pozdních příchodů za čtvrtletí, 3 - 9 neomluvených hodin
Klasifikace ve vyučovacích předmětech
 
Ukazatele jednotlivých stupňů hodnocení
Stupeň 1 (výborný)
Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá přesně, chápe jejich souvztažnost. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při řešení úkolů. Bez problémů vykonává vzdělávací činnosti. Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je samostatný, pilný, prokazuje snahu a vzdělávací aktivitu. V jeho projevu je zřetelná originalita a tvořivost. Přesně a výstižně se dokáže ústně i písemně vyjadřovat. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho vzdělávání jsou kvalitní, mohou mít pouze menší nedostatky. Ty dovede využívat ke svému zlepšení. Je schopen sebekontroly. Dokáže pracovat s informacemi a spolupracovat s ostatními. Dokáže samostatně studovat vhodné texty –
učit se.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá v podstatě přesně, chápe jejich vzájemné vztahy. Samostatně a tvořivě, popř. s menší pomocí učitele, uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při řešení úkolů. K výkonu vzdělávacích činností někdy žádá drobnou pomoc učitele. Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je zpravidla samostatný, pilný, většinou prokazuje snahu a vzdělávací aktivitu. V jeho projevu je často zřetelná originalita a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti ústního a písemného projevu. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Kvalita vzdělávání je bez podstatných nedostatků. Při práci s informacemi má drobné problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje pouze drobnou podporu nebo pomoc. Dokáže se učit s malou dopomocí.
Stupeň 3 (dobrý)
V získaných znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák mezery. Vyžaduje pomoc při řešení úkolů, kde uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti. Při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. K výkonu vzdělávacích činností žádá pomoc učitele. Má problémy si zorganizovat vlastní práci, je méně samostatný, pilný, někdy prokazuje píli, snahu a vzdělávací aktivitu. Jeho projev je často ovlivněn okolím nebo podnětem učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, neoriginální, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti ústního a písemného projevu. Grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. V kvalitě vzdělávání se projevují častější nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Při práci s informacemi má častější problémy, nejen při jejich získávání a třídění, ale zvláště v ejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje podporu nebo pomoc.
Stupeň 4 (dostatečný)
V úplnosti a přesnosti osvojení požadovaných znalostí má žák závažné mezery. Ve vzdělávacích činnostech je málo pohotový a má větší nedostatky. Osvojené znalosti a dovednosti uplatňuje se závažnými chybami. Jedině s pomocí učitele je schopen zorganizovat vlastní práci. Je nesamostatný, málokdy prokazuje píli, snahu a vzdělávací aktivitu. Napodobuje ostatní, často i chybně, není tvořivý. Jeho ústní a písemný projev není výstižný, má vážné nedostatky v jejich správnosti a přesnosti. Grafický projev je málo estetický. V kvalitě výsledků vzdělávání se projevují nedostatky. Některé závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Při práci s informacemi má zásadní problémy, často informace nedovede zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou podporu nebo pomoc ostatních, nebo je při ní pasivní.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Ve znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák zásadní mezery. Má velmi podstatné nedostatky v dovednosti vykonávat požadované vzdělávací činnosti. Zpravidla neprokazuje píli, jeho snaha je minimální nebo krátkodobá. Znalosti a dovednosti nedokáže uplatňovat, případně se při jejich aplikaci vyskytují velmi závažné chyby. Není samostatný v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti ústního a písemného projevu. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede pracovat s informacemi, a to ani při jejich vyhledávání. Nedokáže spolupracovat s ostatními i přes pomoc a podporu. Nedovede se samostatně učit.
 
Škola pracuje i s mimořádně nadanými žáky
Mimořádně nadaní žáci jsou rozvíjeni nad rámec běžné výuky individuálním přístupem vyučujících, prací nad rámec základních bodů ŠVP za intenzívní spolupráce s rodiči, případně dalšími institucemi. Pro nejnadanější může být zpracován individuální vzdělávací plán. Nadstandardně může být žák rozvíjen i pokud je nadaný pouze v jednom oboru.
 
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby  neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  
2. Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. 
3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.
4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.
5. Při výuce v tělocvičně, na pozemcích,  a venku zachovávají žáci bezpečnostní předpisy. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami. 
6. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob: 6.30 - 7.00 vychovatelka; 7.00 - 8.00 školnice, při odchodu žáků domů z budovy ven dozírající pedagogové. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.
7. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz - požívání alkoholu - používání ponorných el.vařičů - ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních ve třídě i v kabinetech.
 8. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 9. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. 
10. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelce školní družiny. Ostatní odvádí do šaten a stravující se žáky pak do školní jídelny. Dozor v šatnách nad žáky odcházející z budovy vykonává další dozírající pedagog.  
11. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. 
Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první. 
 12.Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek a stravování. 
 
Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí a žáků
1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.
3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu. 
4. Žáci škola a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.
5. Žákům základních škol a dětem zařazeným do přípravných tříd (§ 47) jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání a děti zařazené do přípravných tříd tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.
 
 
Závěrečná ustanovení
Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením v hale školy a ve sborovně školy.
Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne 30.8. 2015.
Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli ve dnech 1. 9. 2015.
Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských knížkách, řád je pro ně zpřístupněn v hale školy a na webových stránkách školy.
 
V Nové Vsi 30. 08. 2015
 
ředitel školy:
Mgr. Věra Trenčanová 
 

Projekty