Menu
ZŠ a MŠ Nová Ves u Chrastavy
Základní škola a Mateřská školaNová Ves u Chrastavy

OD PÁTKU 19.4. 2024 PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY UZAVŘENA KOMUNIKACE OKOLO ŠKOLY. PARKOVÁNÍ U HASIČSKÉ ZBROJNICE  Zpívání pro maninky 15. 5. od 16:00

Organizační řád Základní školy

Základní škola a mateřská škola, Nová Ves, okres Liberec

Organizační řád ZŠ - Školní rok 2015/ 2016

Organizační řád Základní školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.
Organizační řád je základní normou školy jako organizace ve smyslu Zákoníku práce (dále jen ZP).
Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především školského zákona č. 561/2004 Sb. vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
 

Postavení a poslání školy

Škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou zřizovatelem.
Škola je v síti škol vedena pod kódem .
Základním posláním školy je výchova a vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku, a to podle učebních plánů a osnov, schválených ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 

Pracovníci školy

 • řídí se pokyny ředitele
 • dodržují pracovní kázeň a plně využívají pracovní dobu
 • dodržují předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy
 • chrání majetek školy, řádně zacházejí s inventářem školy
 • obdrží za svoji práci mzdu podle platných předpisů a ujednání
 • seznámí se s organizačním a pracovním řádem školy a platnou vyhláškou MŠMT o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Ředitelka školy:

 • je statutárním orgánem školy
 • jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesl svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních
 • rozděluje úkoly mezi sebe a ostatní pracovníky školy (podle popisů práce)
 • koordinuje výchovnou a pedagogickou práci ve škole
 • přijímá a propouští pracovníky školy
 • rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP
 • zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce.
 • pečuje o dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně
 • předsedá a řídí jednání pedagogické rady
 • odpovídá za vedení předepsané pedagogické dokumentace podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb.,                   
 • odpovídá za BOZP, PO a ochranu ŽP
 • schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy

Dokumentace školy

 • Je vedena v souladu s § 28 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon)
 • jednací protokol
 • vnitřní řád školy
 • třídní knihy a výkazy včetně katalogových listů, dokumentace pro volitelné a nepovinné předměty, zdravotní tělesnou výchovu, doučovací skupiny
 • protokoly o opravných zkouškách a jiných komisionálních zkouškách
 • evidence úrazů
 • záznamy kontrol provedených ve škole
 • rozvrh hodin
 • personální a hospodářské evidence bezprostředně související s provozem školy

Evidence majetku

 • o nákupu hmotných prostředků rozhodují vedoucí útvarů v rozsahu stanoveném v pracovních náplních
 • vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí ředitelka školy
 • za ochranu evidovaného majetku odpovídají správci sbírek na základě pověření ředitele
 • sklad učebnic a sklad školních potřeb spravují pracovníci na základě pověření vedoucím útvaru ředitele
 • odpisy majetku se řídí ustanoveními zákona ČNR č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a zákonem č. 250/2000,o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších novel.

Organizace školy

V čele školy jako právního subjektu stojí ředitelka  školy - vedoucí organizace, který odpovídá za plnění úkolů organizace.
Škola se člení na vedení školy, první stupeň, školní družinu,mateřskou školu,  správní zaměstnance.
 

Organizační schéma školy

Ředitelka  školy: Mgr. Věra Trenčanová            
                                              
Vedoucí učitelka MŠ: Radka Portelová         
Třídní učitelky: Adéla Jungmanová
                           Mgr.Irena Dočkalová Němcová
Statutární zástupce ředitelky školy pro ZŠ :Mgr. Eva Brestovanská
Statutární zástupce ředitelky školy pro ŠD a MŠ :Yvona Koblihová
Mgr. Eva Brestovanská ( 1. a 2. ročník )
Mgr. Šárka Kočí ( 3. a 4. ročník )                   
Vedoucí školní jídelny : Yvona Koblihová
Vychovatelka ŠD: Yvona Koblihová           
Kuchařka : Marie Musilová
Školnice ZŠ a MŠ : Renata Kalousková
Uklizečka : Renata Kalousková    
Školník: Anna Kuráková               
                                              

Organizační a řídící normy

Škola se při své činnosti řídí zejména základními organizačními směrnicemi, které tvoří přílohy organizačního řádu:
 • Organizační řád
 • Vnitřní řád školy
 • Spisový řád
 • Předpis o oběhu účetních dokladů
 • Operativní evidence majetku
 • Hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem
 • Vnitřní platový předpis
 

Strategie řízení

Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních.
Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývalo:
 • klíčové oblasti pracovníka
 • komu je pracovník přímo podřízen
 • jaký útvar (které pracovníky) řídí a v jakém rozsahu
 • o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas nadřízeného pracovníka
 • co předkládá k rozhodnutí nadřízenému pracovníkovi
 • v jakém rozsahu jedná jménem školy v externích vztazích
 • jaká mimořádná opatření má ve své působnosti.
 

Finanční řízení

 1. Funkce zástupce ředitele pro ekonomiku se nezřizuje.
 2. Úkoly spojené s finančním řízením jsou zajišťovány smluvně jinou organizací (účetní firma ).
 3. Součástí smlouvy na zajišťování ekonomických úkolů školy je i zajištění právních úkonů, které škola svým jménem provádí, a plánovaní a realizace hospodářské činnosti školy.
 4. Účetní agendu vede v plném rozsahu ředitel školy.
 

Personální řízení a oceňování práce

 1. Personální agendu vede v plném rozsahu ředitel školy.
 2. Přijímání nových pracovníků zajišťuje administrativně ředitel školy.
 3. Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje ředitel školy    
 4. Zařazování a oceňování pracovníků se obecně řídí nařízením vlády ČR o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Podrobnosti jsou stanoveny ve Vnitřním platovém předpisu školy.
 

Řízení výchovy a vzdělávání

Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí platnými školskými předpisy a vnitřním řádem školy.
Externí vztahy
Ve styku s okolím reprezentuje školu především ředitel nebo pověřený učitel.
Ve styku s rodiči žáků jednají jménem školy rovněž učitelé a vychovatelé školy.
Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků.
 

Práva a povinnosti pracovníků

Práva a povinnosti pracovníků jsou dány:
 • zákoníkem práce
 • školským zákonem
 • vyhláškou o základní škole
 • zákonem o státní správě a samosprávě ve školství
 • pracovním řádem pro pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky škol a školských zařízení
 • organizačním řádem školy
 • dalšími obecně závaznými právními normami.
 

Informační systém

Informace vstupující do školy přichází k řediteli.
Ředitel rozhodne, komu bude informace poskytnuta, případně kdo záležitost nebo její část zpracuje.
Informace, které opouští školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsány ředitelem.
Informace, které jsou potřebné pro větší počet pracovníků, se zveřejňují v měsíčním
plánu školy na informační tabuli ve sborovně, případně na pedagogické radě.
 
Vypracovala: Mgr. Věra trenčanová
                   ředitelka školy
 
V Nové Vsi 25. 8. 2015                                                    

Projekty